spalio 16, 2014

Vaikų problema Norvegijoje ir Lietuvoje

Kategorija : Komentarai

Pa­ta­ruo­ju me­tu vie­na po­pu­lia­riau­sių te­mų Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je ta­po vai­kų at­ėmi­mo iš tė­vų prob­le­ma Šiau­rės ša­ly­se, ypač Nor­ve­gi­jo­je, taip pat Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. At­skleis­ti fak­tai apie ten ga­lio­jan­čią tvar­ką lie­tu­viams yra ne­įp­ras­ti, ne­ti­kė­ti, o ne­re­tai – šo­ki­ruo­jan­tys. Skaityti toliau …


spalio 7, 2014

Tautinių mažumų integracijos klausimu

Kategorija : Komentarai

Pra­si­dė­jus Ru­si­jos ag­re­si­jai į Ukrai­ną at­sisk­lei­dė, kad po­žiū­rio į šį konf­lik­tą ski­ria­mo­ji li­ni­ja tarp gy­ven­to­jų brė­žia­ma ne pa­gal tau­ty­bę. Skaityti toliau …


spalio 7, 2014

Supainioti akcentai Rytų Lietuvoje

Kategorija : Komentarai

Vie­nas po­žy­mių, ga­lin­čių at­skleis­ti mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės bran­dą, yra po­žiū­ris į tau­ti­nes ma­žu­mas.  Skaityti toliau …


rugsėjo 15, 2014

Rusija ir „McDonald’s“

Kategorija : Komentarai

1999 me­tais pa­skelb­to­je kny­go­je Tho­mas L. Fried­ma­nas iš­dės­tė Auk­si­nių ar­kų teo­ri­ją, ku­ri skel­bia, kad nie­ka­da tarp sa­vęs ne­ka­ria­vo ir, ma­tyt, nie­ka­da ne­ka­riaus vals­ty­bės, ku­rio­se yra įsi­kū­rę “McDo­nald’s” tink­lai. Skaityti toliau …


rugpjūčio 27, 2014

Ar Rusijos propaganda turi įtakos

Kategorija : Komentarai

Apž­val­gi­nin­kas Kęs­tu­tis Gir­nius „Del­fi“ por­ta­le ne­se­niai pa­skel­bė ko­men­ta­rą „Bergž­džias in­for­ma­ci­nis ka­ras“. Ką reiš­kia šis pa­va­di­ni­mas, pa­aiš­ki­na iš­trau­ka iš straips­nio: „Jei Ru­si­jos pro­pa­gan­da bū­tų veiks­min­ga, rei­kė­tų ja rū­pin­tis. Bet, iš­sky­rus pa­čią Ru­si­ją ir gal kai ku­rias Ry­tų Ukrai­nos vie­to­ves, ji lie­ka be po­vei­kio, ko ge­ro, yra net kontrp­ro­duk­ty­vi.“ Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    nuotrauka-0052 SIDE - Sidė, Antikos miestas ir Turkijos kurortas Berlin, Berlynas. Alexanderplatz - buvusio Rytų Berlyno širdis OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA nuotrauka-0026-1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Londono Taueris.

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas