spalio 7, 2014

Spausdinti Spausdinti

Supainioti akcentai Rytų Lietuvoje

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Vie­nas po­žy­mių, ga­lin­čių at­skleis­ti mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės bran­dą, yra po­žiū­ris į tau­ti­nes ma­žu­mas. 

De­ja, per 24 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus šio­je sri­ty­je po­zi­ty­vių po­ky­čių itin ma­žai. Apie vals­ty­bės tau­ti­nių ma­žu­mų stra­te­gi­ją iš­vis su­nku ką nors pa­sa­ky­ti, nes jos kaip ir nė­ra. Mė­gi­na­ma nu­suk­ti akis, prob­le­mų ne­pas­te­bė­ti, jas apei­ti. Gal vi­lia­ma­si, kad lai­kas sa­vai­me užg­lais­tys aš­tres­nius kam­pus? To­kios vil­tys ne­pa­sit­vir­ti­no.

Pir­miau­sia kal­bė­ki­me apie Lie­tu­vos len­kus, Ry­tų Lie­tu­vą. Ko­kios yra vals­ty­bės nu­si­ša­li­ni­mo šia­me re­gio­ne pa­sek­mės? Pir­ma, vie­tos gy­ven­to­jai len­kai į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę in­teg­ruo­ja­si lė­tai, vis dar žval­go­si į Var­šu­vą, taip pat – į Mask­vą. Lie­tu­vos vi­suo­me­nė su­sis­kal­džiu­si, di­dė­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ir įta­ru­mas. An­tra, su­si­da­ro prie­lai­dos tvir­tė­ti to­kiai par­ti­jai kaip Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA). Ši par­ti­ja gy­vuo­ja kurs­ty­da­ma ne­igi­mą ir prieš­iš­ku­mą, nie­ko po­zi­ty­vaus ne­ku­ria, ir vien tai jau yra Lie­tu­vos po­li­ti­nės sis­te­mos prob­le­ma. Be to, dvie­jų ra­jo­nų gy­ven­to­jai per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ne­be­tu­ri al­ter­na­ty­vos, tai­gi nė­ra ir de­mo­kra­ti­jos. Par­ti­jos ly­de­ris sa­vo kal­bo­mis nuo­lat kai­ti­na ais­tras, da­ro ža­lą Lie­tu­vos pres­ti­žui. Ki­tos Lie­tu­vos par­ti­jos iš šio re­gio­no pa­si­trau­kė, ga­li­ma sa­ky­ti – pa­bė­go. Tre­čia, dėl san­ty­kių su Len­ki­ja, ku­ri yra svar­bi par­tne­rė, su ku­ria įgy­ven­di­nam svar­bius inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tus, jau­čia­ma nuo­la­ti­nė trin­tis. Ab­sur­diš­ka, kad len­kų tau­ti­nė ma­žu­ma iš tie­sų tu­ri uni­ka­liai pri­vi­le­gi­juo­tą pa­dė­tį, ta­čiau Lie­tu­vos vals­ty­bės van­gu­mas ir iner­ci­ja su­da­ro są­ly­gas vis­ką vaiz­duo­ti ap­ver­čiant aukš­tyn ko­jo­mis ir be ga­lo spe­ku­liuo­ti tei­gi­niu apie tau­ti­nės ma­žu­mos „pries­pau­dą“. Ket­vir­ta, ra­jo­nai ap­link Vil­nių lai­ko sa­ve tar­si sa­la Lie­tu­vo­je, jų eko­no­mi­nė ir so­cia­li­nė rai­da su­lė­tė­ju­si. Dėl to ken­čia vi­sų pir­ma tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai.

Gal sto­ko­ja­ma iš­min­ties, po­li­ti­nės va­lios, o gal kai kam at­ro­do, kad tak­ti­ka nu­stum­ti nuo sa­vęs prob­le­mas ir vi­siems bū­ti ge­ram yra la­bai gud­ri? Ta­čiau, kaip ma­to­me, pra­lai­mi vi­si, iš­sky­rus ne­di­de­lę gru­pe­lę LLRA va­do­vy­bė­je.

LLRA pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Sei­mo na­rys Zbig­ne­vas Je­dins­kis sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le pa­tei­kė keis­tą siū­ly­mą NA­TO bom­bar­duo­ti Ki­je­vą, kad bū­tų su­stab­dy­tas krau­jo lie­ji­mas Pie­try­čių Ukrai­no­je. Z. Je­dins­kis Ukrai­nos te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo ne­lai­ko ver­ty­be, jis ma­no, kad Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nai tu­ri tei­sę at­sis­kir­ti, „jei vie­ti­niai gy­ven­to­jai ne­no­ri bū­ti Ukrai­nos su­dė­ty­je“. Nei LLRA pir­mi­nin­kas, nei pa­ti par­ti­ja ne­siė­mė ko­men­tuo­ti šių Z. Je­dins­kio žo­džių. Su­pran­ta­ma, ko­dėl, juk jo par­eiš­ki­mai nė­ra at­si­tik­ti­niai, ne­si­ker­ta su par­ti­jos po­zi­ci­ja. At­ro­do, to­kios kal­bos tam ti­kra da­li­mi at­spin­di ir nuo­tai­kas Ry­tų Lie­tu­vo­je.

Įkai­tus tarp­tau­ti­nei at­mos­fe­rai si­tua­ci­ja Ry­tų Lie­tu­vo­je, at­skir­to­je kal­bos ir men­ta­li­te­to bar­je­ro, at­krei­pė Lie­tu­vos par­ei­gū­nų dė­me­sį. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė: „Vy­riau­sy­bę kvie­čiu ir pa­ti skir­siu Ry­tų Lie­tu­vai dau­giau dė­me­sio (…) Rei­kia skir­ti dė­me­sio ir in­ves­tuo­ti į mū­sų pi­lie­čius, kad kir­ši­ni­mo ga­li­my­bių tarp Lie­tu­vos žmo­nių bū­tų kuo ma­žiau.“ Žo­džiu, Ry­tų Lie­tu­vai ža­da­mas sa­vo­tiš­kas Mars­hal­lo pla­nas.

Dė­me­sio Ry­tų Lie­tu­vai rei­kia, tik, de­ja, kol kas vis nė­ra po­žy­mių, kad bręs­tų po­zi­ty­vios per­mai­nos. Pre­zi­den­tės kvie­ti­mas reiš­kia ne dau­giau ne­gu pi­ni­gė­lių pa­žars­ty­mą šen bei ten. Nai­vu ti­kė­tis, kad vie­nas ki­tas pro­jek­tas, vie­na ki­ta pa­pil­do­mai iš­as­fal­tuo­ta gat­vė ar šiek tiek dau­giau so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­lė­tų pa­keis­ti pa­dė­tį iš es­mės.

Po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Eu­ro­pai pa­dė­jęs pri­si­kel­ti Mars­hal­lo pla­nas, nors mes­tos lė­šos ne­bu­vo jau to­kios di­de­lės, iki šiol mi­ni­mas ge­ru žo­džiu, nes par­ama bu­vo tin­ka­mai su­kon­cen­truo­ta ir, svar­biau­sia, sie­ja­ma su pri­va­lo­mo­mis re­for­mo­mis. Aki­vaiz­du, jog ir par­amos pla­no Ry­tų Lie­tu­vai fi­lo­so­fi­ja tu­ri bū­ti pa­na­ši. Rei­kia, kad šis pro­jek­tas bū­tų komp­lek­si­nis, apim­tų ne vie­ną sri­tį. Abs­trak­tus sie­kis pa­ge­rin­ti so­cia­li­nę eko­no­mi­nę pa­dė­tį ma­žai ko ver­tas. Pa­pil­do­mų do­ta­ci­jų įta­ka grei­tai iš­si­va­dės, o trum­pa­lai­kį efek­tą LLRA mo­kės iš­aiš­kin­ti sa­vaip.

Kal­bant apie Lie­tu­vos len­kų prob­le­mą pri­nci­pi­niu da­ly­ku lai­ko­mas pa­var­džių ra­šy­mo klau­si­mas, gat­vių pa­va­di­ni­mų pa­tei­ki­mas vals­ty­bi­ne kal­ba. Tik ar ne­pai­nio­ja­mi ak­cen­tai? Kad vi­sas kraš­tas stu­mia­mas to­lyn nuo Lie­tu­vos, kad skal­do­ma Lie­tu­vos vi­suo­me­nė ir dirb­ti­nai sta­to­mos sie­nos – apie tai ga­li­ma nu­ty­lė­ti, jei tik ne­da­ry­si­me nuo­lai­dų dėl pa­var­džių ra­šy­mo… Tai, jog Lie­tu­va fi­nan­suo­ja ana­lo­gų Eu­ro­po­je ne­tu­rin­čią tau­ti­nės ma­žu­mos švie­ti­mo sis­te­mą, ku­ri iš es­mės tik di­di­na vi­suo­me­nės su­sis­kal­dy­mą ir net ne­su­lau­kia jo­kio pri­pa­ži­ni­mo bei įver­ti­ni­mo, ma­tyt, yra nor­ma­lu, kad tik ne­bū­tų len­kiš­kų gat­vių pa­va­di­ni­mų… Pra­loš­ti ir to­liau pra­lo­šia­mi es­mi­niai da­ly­kai, o ie­tys lau­žo­mos dėl for­ma­lių de­ta­lių.

Rei­kė­tų dia­lo­go, rei­kė­tų stra­te­gi­jos, rei­kė­tų komp­lek­si­nio pla­no, ku­ris iš­va­ly­tų už­sis­to­vė­ju­sią pel­kę ir Ry­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jus in­teg­ruo­tų į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą, o kar­tu pa­ge­rin­tų jų gy­ve­ni­mą.

 

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    nuotrauka-0015 Leidenas - Pietų Olandijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Kažkur matyta! Taip. gamykla nuo Pink Floyd viršelio. Londonas

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas