balandžio 16, 2015

Politinės dinastijos demokratinėje sistemoje

Kategorija : Komentarai

Politikų dinastijos demokratinėse valstybėse yra gana paplitęs reiškinys, nors ir yra vertinamas nevienareikšmiškai. Skaityti toliau …


balandžio 16, 2015

Patyčios – iš sovietinės praeities

Kategorija : Komentarai

Lietuva ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš viso pasaulio valstybių išsiskiria paplitusiomis patyčiomis mokyklose, tačiau tai tik patyčių problemos dalis. Patyčios yra persmelkusios daugelį visuomenės gyvenimo sričių, jos nuodija jo atmosferą, laužo likimus, net pasiglemžia gyvybes. Iš pirmo žvilgsnio atrodo neįtikima, bet faktas: patyčias atvirai stoja ginti net įtakingi visuomenės nuomonės formuotojai.

Skaityti toliau …


balandžio 16, 2015

Po rinkimų – lyderių kaita

Kategorija : Komentarai

Iš­kart po sa­vi­val­dos rin­ki­mų dvie­jų par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai par­eiš­kė pa­si­trau­kian­tys iš pos­tų. Ži­nant, kad Lie­tu­vo­je par­ti­jų va­do­vai kei­čia­si re­tai, ga­li­ma tvir­tin­ti, jog tai iš­ties iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys. Skaityti toliau …


kovo 5, 2015

Rinkimų komitetai – ne išeitis

Kategorija : Komentarai

So­li­džiau­sios par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos per sa­vi­val­dos rin­ki­mus tar­si įro­dė sa­vo gy­vy­bin­gu­mą ir su­tvir­ti­no po­zi­ci­jas, ta­čiau jų ne­ge­bė­ji­mas kon­ku­ruo­ti dau­gu­mo­je di­džių­jų mies­tų su­ku­ria po­li­ti­nį va­kuu­mą ir ne­prog­no­zuo­ja­mą si­tua­ci­ją. Skaityti toliau …


vasario 25, 2015

„Barnevernet“ ir „gelbėtojai“

Kategorija : Komentarai

Ne­tru­kus švę­si­me lais­vo gy­ve­ni­mo dvi­de­šimt­penk­me­tį, dau­giau kaip de­šimt­me­tį esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai. Vi­suo­me­nė­je ga­li­ma ti­kė­tis di­des­nės bran­dos, vie­šo­jo­je erd­vė­je – so­li­des­nės dis­ku­si­jos. De­ja, nuo­sta­bą ke­lia tai, kaip vis dar leng­va pa­kurs­ty­ti žmo­nių emo­ci­jas, nu­kreip­ti jų ener­gi­ją į klyst­ke­lius, pseu­dop­rob­le­mų narp­lio­ji­mą.

Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Leidenas - Pietų Olandijos miestas Berlynas. Prancūzų bažnyčios vidus OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Izraelis - Jafa OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas