gegužės 27, 2016

Kad vilkas avių nenuneštų

Kategorija : Komentarai

Po tam ti­kros per­trau­kos žiū­rė­jau vie­nos ko­mer­ci­nės te­le­vi­zi­jos ži­nias. Trys pir­mi re­por­ta­žai ma­nęs ne­nus­te­bi­no. Kaip jau įpras­ta ko­mer­ci­nė­se te­le­vi­zi­jo­se, jie bu­vo skir­ti ny­kioms kri­mi­na­li­nėms is­to­ri­joms, ku­rio­zi­nėms teis­mų by­loms, kri­ti­mams iš bal­ko­no, nuo dvi­ra­čio ir pan. Ket­vir­tas re­por­ta­žas bu­vo skir­tas kaž­ko­kiems gais­rams kaž­ko­kio­je JAV vals­ti­jo­je. Dar ke­le­tas ka­lei­dos­ko­pi­nių mar­gu­my­nų iš už­sie­nio, ir jau – orai.  Skaityti toliau …


gegužės 27, 2016

Ką simbolizuotų paminklas A. Smetonai?

Kategorija : Komentarai

Ko­kie jaus­mai kil­tų mies­to aikš­tė­je iš­vy­dus pa­mink­lą Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai? Skaityti toliau …


gegužės 27, 2016

Ar pagrįstos blaiviųjų „valstiečių“ ambicijos?

Kategorija : Komentarai

Iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko pus­me­tis. Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad star­to li­ni­ja jau nu­brėž­ta, ir prie jos ri­kiuo­ja­si bū­si­mi var­žy­tu­vių da­ly­viai. Ar su­lauk­si­me staig­me­nų, nau­jų par­ti­jų, ku­rios it me­teo­ri­tai įskrie­tų į po­li­ti­nę pa­dan­gę, kaip tai pa­da­rė Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja 2008-ai­siais ir „Drą­sos ke­lias“ 2012 me­tais? Skaityti toliau …


kovo 25, 2016

Ar pagrįsti prezidentės priekaištai socialdemokratams?

Kategorija : Komentarai

Ko­vo pra­džio­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius te­le­vi­zi­jos lai­do­je pa­žė­rė pre­ce­den­to ne­tu­rin­čių kal­ti­ni­mų pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Jis tei­gė, jog vals­ty­bės va­do­vė nuo pir­mų die­nų kai­šio­jo pa­ga­lius Vy­riau­sy­bei į ra­tus, net tarp už­sie­nio ša­lių vy­riau­sy­bių pla­ti­no ži­nią, kad Lie­tu­vos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas esan­tis ko­rum­puo­tas.  Skaityti toliau …


kovo 25, 2016

Du požiūriai į pabėgėlių krizę

Kategorija : Komentarai

Pa­bė­gė­lių kri­zė kre­čia ir dras­ko Eu­ro­pą, gra­si­na ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­keis­ti jos vei­dą. Vals­ty­bės stab­do Šen­ge­no su­tar­ties ga­lio­ji­mą, tve­ria spyg­liuo­tas tvo­ras, svai­do­si kal­ti­ni­mais vie­na ki­tai. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    SIDE - Sidė, Antikos miestas ir Turkijos kurortas Heidelbergas - Vokietijos Baden Viurtembergo žemės turistų sostinė OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Addis Ababa - Adis Abeba

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas