kovo 25, 2016

Spausdinti Spausdinti

Ar pagrįsti prezidentės priekaištai socialdemokratams?

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Ko­vo pra­džio­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius te­le­vi­zi­jos lai­do­je pa­žė­rė pre­ce­den­to ne­tu­rin­čių kal­ti­ni­mų pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Jis tei­gė, jog vals­ty­bės va­do­vė nuo pir­mų die­nų kai­šio­jo pa­ga­lius Vy­riau­sy­bei į ra­tus, net tarp už­sie­nio ša­lių vy­riau­sy­bių pla­ti­no ži­nią, kad Lie­tu­vos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas esan­tis ko­rum­puo­tas. 

Pre­zi­den­tė esą iš anks­to ži­no­ju­si ir už­si­mi­nu­si prem­je­rui, kad va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro by­la bus nu­trauk­ta, o slap­tai įra­šy­ti po­kal­biai – pa­vie­šin­ti. Tai­gi, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad pre­zi­den­tė pa­lai­kan­ti glau­džius ry­šius su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, o gal net ins­pi­ruo­jan­ti jos veiks­mus.

Ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pa­skel­bė teks­tą, ku­ria­me reiš­kia­mas nu­sis­te­bė­ji­mas, jog Vy­riau­sy­bė nuo­lat pa­ti­ria aki­vaiz­dų ir ten­den­cin­gą pre­zi­den­tės spau­di­mą. Tuo ne­pa­si­ten­ki­nę so­cial­de­mo­kra­tai smo­gė stip­riau – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą, ar ša­lies va­do­vė ne­tam­pa pa­na­ši į kai ku­rių Ry­tų kai­my­nių vals­ty­bių pre­zi­den­tus?

Pre­zi­den­tė šių so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­mų ne­ko­men­ta­vo. Įtam­pa tarp pre­zi­den­tės ir Vy­riau­sy­bės dau­giau ne­di­dė­jo, nors D. Gry­baus­kai­tė to­liau ka­te­go­riš­kai rei­ka­la­vo ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mo.

Ar so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri pa­grin­do pik­tin­tis pre­zi­den­tės el­ge­siu? Re­gis, jie ne­iš­lai­kė įtam­pos ir su­rea­ga­vo per­ne­lyg jau­triai ne­pas­te­bė­da­mi, kad pre­zi­den­tės strė­lės vi­sų pir­ma skrie­ja ne į juos, o į ki­tus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rius. Dar for­muo­jant šią Vy­riau­sy­bę pre­zi­den­tė aiš­kiai lei­do su­pras­ti, kad to­kioms po­li­ti­nėms jė­goms kaip Dar­bo par­ti­ja ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Vy­riau­sy­bė­je – ne vie­ta. Pa­si­ti­kė­ji­mo ne­kė­lė ir ket­vir­tas tuo­me­tis Vy­riau­sy­bės par­tne­ris – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja. Pre­zi­den­tė pri­pa­ži­no Vy­riau­sy­bę su­kąs­tais dan­ti­mis, ir iš­kart bu­vo aiš­ku, kad di­de­lio D. Gry­baus­kai­tės pa­lan­ku­mo ji ne­su­lauks.

Re­zer­vuo­tai ver­tin­ti Vy­riau­sy­bę pre­zi­den­tė tu­rė­jo rim­to pa­grin­do. Ir tai lė­mė ne po­li­ti­nės sim­pa­ti­jos ar an­ti­pa­ti­jos. Dvie­jų val­dan­čių­jų par­ti­jų is­to­ri­ja ne kar­tą liu­di­jo, kad ne vie­ša­sis in­te­re­sas, ne kons­truk­ty­vus dar­bas dėl Lie­tu­vos pa­žan­gos yra svar­biau­sias jų veik­los mo­ty­vas. Šią ka­den­ci­ją abi par­ti­jas gau­bę įta­ri­mai ne­iš­sisk­lai­dė. Prieš­in­gai, jų tik pa­dau­gė­jo. Teis­mas pri­ėmė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį Dar­bo par­ti­jos va­do­vams va­di­na­mo­jo­je juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pi­ni­gų plo­vi­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Jos va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas, ku­ris dėl ne­skaid­rios veik­los ka­dai­se bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to pos­to, įta­ria­mas pre­ky­ba po­vei­kiu bei pikt­nau­džia­vi­mu ir ki­to­je by­lo­je. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se ar vyks­tant rin­ki­mams šių par­ti­jų at­sto­vai daž­niau nei ki­tų po­li­ti­nių jė­gų na­riai įsi­pai­nio­ja į skan­da­lus, o įkliu­vę tei­sė­sau­gai ne­re­tai su­lau­kia par­ti­jų par­amos. Bū­din­ga ir tai, kad šios par­ti­jos, net ir pri­klau­sy­da­mos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ne­ven­gia po­pu­lis­ti­nių ak­ci­jų, kar­tais net iš­puo­lių prieš Vy­riau­sy­bė­je do­mi­nuo­jan­čius so­cial­de­mo­kra­tus. Dar ne­se­niai Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ra­ši­nė­jo vie­šus gai­žius laiš­kus, į mil­tus ma­lan­čius so­cial­de­mo­kra­tus ir jų ly­de­rį A. But­ke­vi­čių. Ta­čiau tą­syk so­cial­de­mo­kra­tai ne­rea­ga­vo taip, kaip iš­gir­dę D. Gry­baus­kai­tės rei­ka­la­vi­mus.

Ver­tin­da­mas ra­gi­ni­mus ap­lin­kos mi­nis­trui K. Tre­čio­kui at­sis­ta­ty­din­ti, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas vėl pa­de­mons­tra­vo ap­si­mes­ti­nį ak­lu­mą, par­eikš­da­mas, esą K. Tre­čio­kas ne­ga­li pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už ko­le­gia­lų Vy­riau­sy­bės spren­di­mą. Bet juk da­bar jo nie­kas ir ne­kal­ti­na pa­da­rius pa­žei­di­mų. Mi­nis­trui yra me­ta­mi kal­ti­ni­mai dėl me­la­gin­gų liu­di­ji­mų Sei­mo ko­mi­si­jo­je ir ži­niask­lai­do­je, kai K. Tre­čio­kas tvir­ti­no, kad Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas į jį nie­ka­da ne­si­krei­pė dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, su­si­ju­sio su va­di­na­muo­ju Vi­jū­nė­lės dva­ru, nors pa­vie­šin­ti po­kal­bių įra­šai liu­di­ja ką ki­ta. Par­ti­ja dar kar­tą par­odė, kad tu­ri sa­vi­tą eti­kos su­pra­ti­mą.

Aki­vaiz­du, kad so­cial­de­mo­kra­tai bū­tų pa­siel­gę iš­min­tin­giau, jei bū­tų bu­vę san­tū­rūs ir, užuot me­tę iš­šū­kį, tie­siog at­si­ri­bo­ję nuo ne­skaid­rios veik­los. Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius pra­si­ta­rė, jog su pre­zi­den­te jam te­ko svars­ty­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bę, o tai tik vėl liu­di­ja, kad pre­zi­den­tės at­akų smai­ga­lys nė­ra so­cial­de­mo­kra­tai. Da­bar iš­ei­na taip, kad su­rea­ga­vę į pre­zi­den­tės veiks­mus so­cial­de­mo­kra­tai pri­siė­mė sve­ti­mas nuo­dė­mes.

Gal­būt pa­var­gę nuo tre­jus su pu­se me­tų tru­ku­sio tam ti­kro pre­zi­den­tės spau­di­mo so­cial­de­mo­kra­tai ne­iš­lai­kė ir, aki­vaiz­džiai su­sier­zi­nę, ėmė rea­guo­ti emo­cin­gai. To­kiai pa­ty­ru­siai par­ti­jai tai gar­bės ne­da­ro. Emo­cin­ga­me so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­me pre­zi­den­tei reiš­kia­mi prie­kaiš­tai yra smulk­me­niš­ki, ne­es­mi­niai ir ga­liau­siai – ne­la­bai įti­ki­mi. Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie A. But­ke­vi­čiaus par­eiš­ki­mą ži­niask­lai­do­je dėl pre­zi­den­tės veiks­mų dis­kre­di­tuo­jant Vy­riau­sy­bę. Prem­je­ro kal­bos apie pre­zi­den­tū­ros už­ku­li­si­nę veik­lą prieš Vy­riau­sy­bę už­sie­ny­je yra ne­įro­do­mos, pa­ženk­lin­tos su­bjek­ty­vu­mo spau­du, to­dėl skam­ba ne­so­li­džiai. Pra­smin­giau bū­tų bu­vę to­kias im­pre­si­jas pa­lik­ti me­mua­rams.

But­ke­vi­čius da­ro vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­čius par­eiš­ki­mus dėl ap­lin­kos mi­nis­tro ir mė­gi­na įteig­ti, kad šią vi­siš­kai aiš­kią pa­dė­tį dar rei­kia pa­pil­do­mai tir­ti. Par­eiš­ki­mas, jog jis lauks Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo dėl mi­nis­tro ir tik ta­da ap­sisp­ręs pats, liu­di­ja, kad prem­je­ras ven­gia at­sa­ko­my­bės. Keis­tai skam­ba jo aiš­ki­ni­mai, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr. 343 dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo esą ne­tu­ri nie­ko bend­ra su Vi­jū­nė­lės dva­ru, nes jis pats pri­pa­ži­no, kad bū­tent dėl to­kio ry­šio lau­kęs teis­mo spren­di­mo šio dva­ro by­lo­je ir tik pa­skui pa­si­ra­šęs anks­čiau pri­im­tą mi­nė­tą nu­ta­ri­mą.

So­cial­de­mo­kra­tai pa­sly­do ly­gio­je vie­to­je. Nors jie da­ro gar­sius par­eiš­ki­mus, re­gis, pre­zi­den­tės prie­kaiš­tai dėl skaid­ru­mo sto­kos Vy­riau­sy­bė­je tu­ri pa­grin­do.

 

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Heidelbergas - Vokietijos Baden Viurtembergo žemės turistų sostinė OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas