kovo 25, 2016

Spausdinti Spausdinti

Ar pagrįsti prezidentės priekaištai socialdemokratams?

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Ko­vo pra­džio­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius te­le­vi­zi­jos lai­do­je pa­žė­rė pre­ce­den­to ne­tu­rin­čių kal­ti­ni­mų pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Jis tei­gė, jog vals­ty­bės va­do­vė nuo pir­mų die­nų kai­šio­jo pa­ga­lius Vy­riau­sy­bei į ra­tus, net tarp už­sie­nio ša­lių vy­riau­sy­bių pla­ti­no ži­nią, kad Lie­tu­vos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas esan­tis ko­rum­puo­tas. 

Pre­zi­den­tė esą iš anks­to ži­no­ju­si ir už­si­mi­nu­si prem­je­rui, kad va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro by­la bus nu­trauk­ta, o slap­tai įra­šy­ti po­kal­biai – pa­vie­šin­ti. Tai­gi, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad pre­zi­den­tė pa­lai­kan­ti glau­džius ry­šius su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, o gal net ins­pi­ruo­jan­ti jos veiks­mus.

Ke­lio­mis die­no­mis anks­čiau Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja pa­skel­bė teks­tą, ku­ria­me reiš­kia­mas nu­sis­te­bė­ji­mas, jog Vy­riau­sy­bė nuo­lat pa­ti­ria aki­vaiz­dų ir ten­den­cin­gą pre­zi­den­tės spau­di­mą. Tuo ne­pa­si­ten­ki­nę so­cial­de­mo­kra­tai smo­gė stip­riau – kė­lė re­to­ri­nį klau­si­mą, ar ša­lies va­do­vė ne­tam­pa pa­na­ši į kai ku­rių Ry­tų kai­my­nių vals­ty­bių pre­zi­den­tus?

Pre­zi­den­tė šių so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­mų ne­ko­men­ta­vo. Įtam­pa tarp pre­zi­den­tės ir Vy­riau­sy­bės dau­giau ne­di­dė­jo, nors D. Gry­baus­kai­tė to­liau ka­te­go­riš­kai rei­ka­la­vo ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mo.

Ar so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri pa­grin­do pik­tin­tis pre­zi­den­tės el­ge­siu? Re­gis, jie ne­iš­lai­kė įtam­pos ir su­rea­ga­vo per­ne­lyg jau­triai ne­pas­te­bė­da­mi, kad pre­zi­den­tės strė­lės vi­sų pir­ma skrie­ja ne į juos, o į ki­tus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rius. Dar for­muo­jant šią Vy­riau­sy­bę pre­zi­den­tė aiš­kiai lei­do su­pras­ti, kad to­kioms po­li­ti­nėms jė­goms kaip Dar­bo par­ti­ja ir „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Vy­riau­sy­bė­je – ne vie­ta. Pa­si­ti­kė­ji­mo ne­kė­lė ir ket­vir­tas tuo­me­tis Vy­riau­sy­bės par­tne­ris – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja. Pre­zi­den­tė pri­pa­ži­no Vy­riau­sy­bę su­kąs­tais dan­ti­mis, ir iš­kart bu­vo aiš­ku, kad di­de­lio D. Gry­baus­kai­tės pa­lan­ku­mo ji ne­su­lauks.

Re­zer­vuo­tai ver­tin­ti Vy­riau­sy­bę pre­zi­den­tė tu­rė­jo rim­to pa­grin­do. Ir tai lė­mė ne po­li­ti­nės sim­pa­ti­jos ar an­ti­pa­ti­jos. Dvie­jų val­dan­čių­jų par­ti­jų is­to­ri­ja ne kar­tą liu­di­jo, kad ne vie­ša­sis in­te­re­sas, ne kons­truk­ty­vus dar­bas dėl Lie­tu­vos pa­žan­gos yra svar­biau­sias jų veik­los mo­ty­vas. Šią ka­den­ci­ją abi par­ti­jas gau­bę įta­ri­mai ne­iš­sisk­lai­dė. Prieš­in­gai, jų tik pa­dau­gė­jo. Teis­mas pri­ėmė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį Dar­bo par­ti­jos va­do­vams va­di­na­mo­jo­je juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pi­ni­gų plo­vi­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Jos va­do­vas Ro­lan­das Pa­ksas, ku­ris dėl ne­skaid­rios veik­los ka­dai­se bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to pos­to, įta­ria­mas pre­ky­ba po­vei­kiu bei pikt­nau­džia­vi­mu ir ki­to­je by­lo­je. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se ar vyks­tant rin­ki­mams šių par­ti­jų at­sto­vai daž­niau nei ki­tų po­li­ti­nių jė­gų na­riai įsi­pai­nio­ja į skan­da­lus, o įkliu­vę tei­sė­sau­gai ne­re­tai su­lau­kia par­ti­jų par­amos. Bū­din­ga ir tai, kad šios par­ti­jos, net ir pri­klau­sy­da­mos val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ne­ven­gia po­pu­lis­ti­nių ak­ci­jų, kar­tais net iš­puo­lių prieš Vy­riau­sy­bė­je do­mi­nuo­jan­čius so­cial­de­mo­kra­tus. Dar ne­se­niai Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ra­ši­nė­jo vie­šus gai­žius laiš­kus, į mil­tus ma­lan­čius so­cial­de­mo­kra­tus ir jų ly­de­rį A. But­ke­vi­čių. Ta­čiau tą­syk so­cial­de­mo­kra­tai ne­rea­ga­vo taip, kaip iš­gir­dę D. Gry­baus­kai­tės rei­ka­la­vi­mus.

Ver­tin­da­mas ra­gi­ni­mus ap­lin­kos mi­nis­trui K. Tre­čio­kui at­sis­ta­ty­din­ti, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas vėl pa­de­mons­tra­vo ap­si­mes­ti­nį ak­lu­mą, par­eikš­da­mas, esą K. Tre­čio­kas ne­ga­li pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės už ko­le­gia­lų Vy­riau­sy­bės spren­di­mą. Bet juk da­bar jo nie­kas ir ne­kal­ti­na pa­da­rius pa­žei­di­mų. Mi­nis­trui yra me­ta­mi kal­ti­ni­mai dėl me­la­gin­gų liu­di­ji­mų Sei­mo ko­mi­si­jo­je ir ži­niask­lai­do­je, kai K. Tre­čio­kas tvir­ti­no, kad Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas į jį nie­ka­da ne­si­krei­pė dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, su­si­ju­sio su va­di­na­muo­ju Vi­jū­nė­lės dva­ru, nors pa­vie­šin­ti po­kal­bių įra­šai liu­di­ja ką ki­ta. Par­ti­ja dar kar­tą par­odė, kad tu­ri sa­vi­tą eti­kos su­pra­ti­mą.

Aki­vaiz­du, kad so­cial­de­mo­kra­tai bū­tų pa­siel­gę iš­min­tin­giau, jei bū­tų bu­vę san­tū­rūs ir, užuot me­tę iš­šū­kį, tie­siog at­si­ri­bo­ję nuo ne­skaid­rios veik­los. Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius pra­si­ta­rė, jog su pre­zi­den­te jam te­ko svars­ty­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bę, o tai tik vėl liu­di­ja, kad pre­zi­den­tės at­akų smai­ga­lys nė­ra so­cial­de­mo­kra­tai. Da­bar iš­ei­na taip, kad su­rea­ga­vę į pre­zi­den­tės veiks­mus so­cial­de­mo­kra­tai pri­siė­mė sve­ti­mas nuo­dė­mes.

Gal­būt pa­var­gę nuo tre­jus su pu­se me­tų tru­ku­sio tam ti­kro pre­zi­den­tės spau­di­mo so­cial­de­mo­kra­tai ne­iš­lai­kė ir, aki­vaiz­džiai su­sier­zi­nę, ėmė rea­guo­ti emo­cin­gai. To­kiai pa­ty­ru­siai par­ti­jai tai gar­bės ne­da­ro. Emo­cin­ga­me so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­me pre­zi­den­tei reiš­kia­mi prie­kaiš­tai yra smulk­me­niš­ki, ne­es­mi­niai ir ga­liau­siai – ne­la­bai įti­ki­mi. Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie A. But­ke­vi­čiaus par­eiš­ki­mą ži­niask­lai­do­je dėl pre­zi­den­tės veiks­mų dis­kre­di­tuo­jant Vy­riau­sy­bę. Prem­je­ro kal­bos apie pre­zi­den­tū­ros už­ku­li­si­nę veik­lą prieš Vy­riau­sy­bę už­sie­ny­je yra ne­įro­do­mos, pa­ženk­lin­tos su­bjek­ty­vu­mo spau­du, to­dėl skam­ba ne­so­li­džiai. Pra­smin­giau bū­tų bu­vę to­kias im­pre­si­jas pa­lik­ti me­mua­rams.

But­ke­vi­čius da­ro vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­čius par­eiš­ki­mus dėl ap­lin­kos mi­nis­tro ir mė­gi­na įteig­ti, kad šią vi­siš­kai aiš­kią pa­dė­tį dar rei­kia pa­pil­do­mai tir­ti. Par­eiš­ki­mas, jog jis lauks Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mo dėl mi­nis­tro ir tik ta­da ap­sisp­ręs pats, liu­di­ja, kad prem­je­ras ven­gia at­sa­ko­my­bės. Keis­tai skam­ba jo aiš­ki­ni­mai, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas Nr. 343 dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo esą ne­tu­ri nie­ko bend­ra su Vi­jū­nė­lės dva­ru, nes jis pats pri­pa­ži­no, kad bū­tent dėl to­kio ry­šio lau­kęs teis­mo spren­di­mo šio dva­ro by­lo­je ir tik pa­skui pa­si­ra­šęs anks­čiau pri­im­tą mi­nė­tą nu­ta­ri­mą.

So­cial­de­mo­kra­tai pa­sly­do ly­gio­je vie­to­je. Nors jie da­ro gar­sius par­eiš­ki­mus, re­gis, pre­zi­den­tės prie­kaiš­tai dėl skaid­ru­mo sto­kos Vy­riau­sy­bė­je tu­ri pa­grin­do.

 

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Antverpenas - Rubenso ir deimantų miestas Belgijoje nuotrauka-0038 Berlin, Berlynas. Gendarmenmarkt Potsdamo aikštė - naujojo Berlyno simbolis OLYMPUS DIGITAL CAMERA nuotrauka-0028 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Jeruzalė. Via dolorosa Addis Ababa - Adis Abeba

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas