gegužės 27, 2016

Spausdinti Spausdinti

Ar pagrįstos blaiviųjų „valstiečių“ ambicijos?

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko pus­me­tis. Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad star­to li­ni­ja jau nu­brėž­ta, ir prie jos ri­kiuo­ja­si bū­si­mi var­žy­tu­vių da­ly­viai. Ar su­lauk­si­me staig­me­nų, nau­jų par­ti­jų, ku­rios it me­teo­ri­tai įskrie­tų į po­li­ti­nę pa­dan­gę, kaip tai pa­da­rė Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja 2008-ai­siais ir „Drą­sos ke­lias“ 2012 me­tais?

To­kių staig­me­nų šį­kart ne­bus. Star­tuo­ti šiuo me­tu nuo nu­li­nės rei­tin­gų pa­da­los ir ryš­kiai su­ži­bė­ti rin­ki­mų die­ną ne­įma­no­ma. To­dėl ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad rin­kė­jų bal­sus pa­si­da­lys mums jau ži­no­mos par­ti­jos.

Tie­sa, ma­žai kas abe­jo­ja, kad tarp svar­biau­sių par­ti­jų įsi­terps dar vie­nas žai­dė­ja – Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Ži­no­ma, ir par­ti­ja, ir jos pir­mi­nin­kas nė­ra po­li­ti­kos nau­jo­kai. LVŽS tu­ri vie­ną at­sto­vą Sei­me, to­dėl ir šiuo me­tu ją ga­li­me lai­ky­ti par­la­men­ti­ne. Pats R. Kar­baus­kis yra at­py­lęs dvi ka­den­ci­jas Sei­me, o par­ti­ja – įvai­riais pa­va­di­ni­mais ir su per­mai­nin­ga sėk­me – jau ke­lio­li­ka me­tų da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se.

Prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus „vals­tie­čiai“ ke­lia sau am­bi­cin­gų tiks­lų ir ti­ki­na su­lauk­sian­tys di­de­lio rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, ku­ris lems ne­men­ką Sei­mo na­rių man­da­tų skai­čių. Grei­čiau­siai tai nė­ra tuš­ti žo­džiai. Jei ver­tin­si­me par­ti­jų po­pu­lia­ru­mą, ga­li­ma ma­ny­ti, kad LVŽS tu­rė­tų per­ženg­ti 5 proc. ri­bą. Svar­bu ir tai, kad par­ama šiai par­ti­jai pa­sta­ruo­ju me­tu au­ga, o jos ly­de­ris įsit­vir­ti­no tarp po­pu­lia­riau­sių po­li­ti­kų. Par­ti­jos są­ra­šą Sei­mo rin­ki­muo­se ves po­li­ti­kų rei­tin­gų sen­sa­ci­ja Sau­lius Skver­ne­lis (nors liks ne­par­ti­nis), o tai var­žy­tu­vė­se dėl rin­kė­jų bal­sų, ži­no­ma, taip pat ne­pa­kenks.

Par­ti­jos va­rik­lis yra jos pir­mi­nin­kas R. Kar­baus­kis, ka­dai­se gar­sė­jęs triukš­min­gais rei­ka­la­vi­mais rem­ti žem­dir­bius ir ra­di­ka­lio­mis ak­ci­jo­mis. Pa­sta­rai­siais me­tais R. Kar­baus­kis iš­ki­lo kaip pa­ste­bi­mas, pra­smin­gus pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­tis me­ce­na­tas. Po­zi­ty­vu tai, kad sa­vo veik­lą jis plė­to­ja pro­vin­ci­jo­je, kai­me, ku­rio opioms įsi­se­nė­ju­sioms prob­le­moms iš es­mės jo­kio dė­me­sio ne­ski­ria su­ram­bė­ju­si val­džia. Nors lai­mė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­tą, į Briu­se­lį ir Stras­bū­rą R. Kar­baus­kis ne­iš­vy­ko – tai ir­gi pa­mo­ka ki­toms par­ti­joms, ku­rių ly­de­riai verž­te ver­žia­si į eu­ro­pi­nę ins­ti­tu­ci­ją, ne­iš­ven­gia­mai ap­leis­da­mi par­ti­jų rei­ka­lus. Ki­ta ver­tus, kar­tais at­ro­do, kad R. Kar­baus­kis ir yra vie­nin­te­lis par­ti­jos na­rys. Pa­vyz­džiui, jis jau skel­bia, kad S. Skver­ne­lis bus pir­ma­sis par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­še į Sei­mą, nors ne­gir­dė­ti, jog tai bū­tų svars­čiu­si pa­ti LVŽS.

Par­ti­jos gre­to­se be­veik nė­ra vi­sai Lie­tu­vai ži­no­mų žmo­nių. Šį sty­gių LVŽS sieks kom­pen­suo­ti į sa­vo rin­ki­mų są­ra­šą kvies­da­ma žy­mes­nius žmo­nes, ir jie, pa­sak par­ti­jos pir­mi­nin­ko, su­da­rys net iki 80 proc. są­ra­šo kan­di­da­tų.

„Vals­tie­čių“ skel­bia­mos idė­jos nuo­sai­kios, bet ski­ria­si nuo dau­gu­mos ki­tų di­džių­jų par­ti­jų prog­ra­mi­nių nuo­sta­tų. Par­ti­ja gar­siai pa­si­sa­kė prieš Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mą sto­jant į Eu­ro­pos Są­jun­gą su­da­ry­ti są­ly­gas par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams, prieš eu­ro įve­di­mą. Ji pro­pa­guo­ja ža­lią­ją ener­ge­ti­ką, aš­triai ke­lia emig­ra­ci­jos prob­le­mą, o ryš­kiau­sias jos veik­los ba­ras – ko­va su al­ko­ho­liz­mu. Ži­no­ma, čia dau­giau­sia kal­bu apie R. Kar­baus­kio ir eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės veik­lą, nes ki­tų par­ti­jos na­rių vie­šo­jo­je erd­vė­je be­veik ne­gir­dė­ti. Par­ti­jos prog­ra­ma – iš­skir­ti­nai pri­mi­ty­vi ir nai­vi. Su­nku pa­ti­kė­ti, bet jos prog­ra­mo­je iš­vis nė­ra ūkio, eko­no­mi­kos plė­tros sky­re­lio (jau ne­kal­bant apie už­sie­nio po­li­ti­ką ir ša­lies gy­ny­bą). „Vals­tie­čiai“ lai­ko­si nuo­mo­nės, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ką į prie­kį pa­stū­mės prog­re­si­niai mo­kes­čiai, bio­ma­sės ener­ge­ti­kos pro­jek­tai ir įvai­riau­si drau­di­mai, o in­ves­ti­ci­jos ir įmo­nių plė­tra jiems ne­eg­zis­tuo­ja. B. Ro­pė tik su­kan­dęs dan­tis Eu­ro­pos Par­la­men­te pri­si­dė­jo prie Ža­lių­jų gru­pės, nes Eu­ro­pos ža­lie­ji tra­di­ciš­kai pa­si­sa­ko už ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų san­tuo­kų įtei­si­ni­mą, o tai vi­siš­kai ne­priim­ti­na Lie­tu­vos „vals­tie­čiams“.

LVŽS šū­kiai iš es­mės su­tam­pa su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ reiš­kia­mo­mis idė­jo­mis, nors yra kiek ki­taip nu­spal­vin­ti. „Tvar­kie­čiams“ pra­ran­dant po­pu­lia­ru­mą, „vals­tie­čiai“ rim­tai kė­si­na­si užim­ti jų vie­tą. Ka­dan­gi „vals­tie­čiai“ ne­spi­ria ir ne­kan­da, ne­tu­ri prieš­ų, jie pa­smerk­ti dirb­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, ne­svar­bu, kai­rie­siems ar de­ši­nie­siems bū­tų pa­lan­kūs rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Tie­sa, par­ti­jos va­do­vo vil­tys nu­vers­ti kal­nus grei­tai su­žlugs, nes par­ti­ja be prog­ra­mos ir be na­rių, vien rem­da­ma­si at­si­tik­ti­niais pa­ke­lei­viais, Sei­me iš pri­nci­po ne­ga­li bū­ti veiks­min­ga.

Par­ti­ja su­burs ži­no­mų as­me­ny­bių, bet tai ga­lų ga­le at­si­suks prieš ją pa­čią. LVŽS pir­mi­nin­ko idė­jos per­ne­lyg abs­trak­čios ir ne­re­tai prieš­ta­rin­gos, kad ga­lė­tų su­vie­ny­ti kryp­tin­gam dar­bui skir­tin­gų įsi­ti­ki­ni­mų žmo­nes, to­dėl par­ti­jos frak­ci­ja Sei­me pra­dės ai­žė­ti nuo pir­mos dar­bo die­nos. R. Kar­baus­kis en­tu­zias­tin­gai kal­ba siek­siąs ne­par­ti­nės tech­no­kra­tų Vy­riau­sy­bės ir pa­mirš­ta, kad to­kia Vy­riau­sy­bė pa­pras­tai su­da­ro­ma per kri­zę pa­dė­čiai sta­bi­li­zuo­ti, o vi­sos re­for­mos, svar­biau­si spren­di­mai, bū­ti­ni ša­lies pa­žan­gai, ne­iš­ven­gia­mai at­si­re­mia į ver­ty­bi­nes ir ideo­lo­gi­jų di­le­mas, ku­rias iš­reiš­kia par­ti­jos. Kad tai su­pras­tu­me, pri­si­min­ki­me pa­sta­rą­sias dis­ku­si­jas apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są. Ga­liau­siai, jei mė­gi­na­me įsi­vaiz­duo­ti tech­no­kra­ti­nę Vy­riau­sy­bę, vi­sų pir­ma ma­to­me ją pri­iman­čią tiks­lin­gus spren­di­mus, ska­ti­nan­čius eko­no­mi­ką, pri­trau­kian­čius in­ves­ti­ci­jų, o ne įve­dan­čią įvai­riau­sių drau­di­mų ir ri­bo­ji­mų, to­kių mie­lų LVŽS.

 

 

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Madridas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Montpellier-Monpeljė. Triumfo arka Montpellier-Monpeljė. Pietų Prancūzijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas