rugpjūčio 4, 2016

Socialinis modelis migloje

Kategorija : Komentarai

Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei ve­ta­vus dau­ge­lį Sei­mo pri­im­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) nuo­sta­tų, šio įsta­ty­mo pers­pek­ty­vos kol kas sken­di mig­lo­je. Skaityti toliau …


liepos 21, 2016

Kuri demokratiškesnė: JK ar ES?

Kategorija : Komentarai

Tarp „Bre­xit“ ša­li­nin­kų ar­gu­men­tų ne­re­tai mi­ni­ma ir de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) sto­ka. Pri­si­me­na­mos se­nos bri­tų de­mo­kra­ti­jos tra­di­ci­jos ir pa­brė­žia­ma, kad Briu­se­ly­je de­mo­kra­ti­jos nė­ra – ten val­do ES biu­ro­kra­tai. Skaityti toliau …


liepos 21, 2016

Sportas ir hibridinis karas

Kategorija : Komentarai

XX am­žiaus pra­džio­je di­džiau­si Ru­si­jos mo­ra­li­niai au­to­ri­te­tai bu­vo ra­šy­to­jas bei mąs­ty­to­jas Le­vas Tols­to­jus ir Ru­si­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios šven­ti­kas, dar gy­vas lai­ky­tas šven­tuo­ju, Iva­nas Kronš­ta­tie­tis.

Skaityti toliau …


liepos 21, 2016

Piliulė nuo korupcijos nuryta

Kategorija : Komentarai

„Spinter tyrimų“ gegužės 19–26 dienomis atlikto tyrimo duomenimis, už Liberalų sąjūdį balsuotų 6,6 proc. rinkėjų. Balandžio mėnesį pasitikėjimas liberalais buvo kur kas didesnis ir siekė 15,5 procento.

Skaityti toliau …


gegužės 27, 2016

Nemokamų pietų nebūna

Kategorija : Komentarai

Pa­va­di­ni­mas – po­sa­kis, ku­rį la­biau­siai mėgs­ta li­be­ra­lai. Teo­riš­kai. Ta­čiau, kaip sa­kė vie­nas kla­si­ki­nės li­te­ra­tū­ros he­ro­jus, „teo­ri­ja, bro­lau, sau­sa ša­ka, už­tat gy­ve­ni­mo vai­sin­gas me­dis žy­di“. Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, leis­da­mas, kad už jo pie­tus „Na­ru­čio“ vieš­bu­ty­je su­mo­kė­tų kon­cer­no „MG Bal­tic“ va­do­vai, el­gė­si taip, lyg li­be­ra­lio­jo po­sa­kio apie pie­tus ne­bū­tų gir­dė­jęs. Ta­čiau tuo su­nku pa­ti­kė­ti, tie­sa? Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Dublinas - Airijos sostinė OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA nuotrauka-0136 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Riga - Ryga. Pilis

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas