birželio 13, 2013

Spausdinti Spausdinti

Kaip valdžiai bendrauti su verslu?

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Bi­ru­tė Vė­sai­tė po ke­lio­nės bend­ro­vės “Ar­vi” už­sa­ky­tu lėk­tu­vu į Ka­zachs­ta­ną tu­rė­jo pa­lik­ti ūkio mi­nis­tro pos­tą. Šis at­sis­ta­ty­di­ni­mas su­tvir­ti­no ir šiaip jau ga­ją nuo­mo­nę, kad jei val­džios at­sto­vas bend­rau­ja su vers­li­nin­kais, tai – ko­rup­ci­jos reiš­ki­nys. 

Ži­no­ma, taip to­li gra­žu nė­ra. Vers­li­nin­kai ku­ria ša­lies ge­ro­vę, to­dėl po­li­ti­kai, val­džios at­sto­vai, ypač pri­klau­san­tys Ūkio mi­nis­te­ri­jai, pri­va­lo įsik­lau­sy­ti į jų nuo­mo­nę. Tik vis­kas tu­ri vyk­ti skaid­riai, pa­gal aiš­kias tai­syk­les, o jų Lie­tu­vo­je la­bai pa­si­gen­da­me.

Po­li­ti­kai ne­kal­ba apie pri­nci­pus, ne­siū­lo tai­syk­lių, nes ma­no, kad po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą leng­viau krau­tis pa­tai­kau­jant da­liai vi­suo­me­nės, ku­ri vers­li­nin­kų veik­lo­je ma­to tik blo­gį. Yra daug šau­kian­čių­jų apie ti­krą ar ta­ria­mą ne­įvar­di­ja­mų oli­gar­chų grės­mę, bet kas šian­dien siū­lo, kaip skaid­riai ir ci­vi­li­zuo­tai su­re­gu­liuo­ti val­džios ir vers­lo san­ty­kius? Tai, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė gar­siai par­eiš­kė Lie­tu­vą esant už­val­dy­tą oli­gar­chų, nie­ko ne­pa­kei­tė, už­tat Sei­mo pri­im­tas ne­veiks­min­gas ir ydin­gas Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mas val­džios ir vers­lo san­ty­kius dar la­biau nu­stū­mė į še­šė­lį.

Kaip šiuo po­žiū­riu ver­tin­ti B.Vė­sai­tės ke­lio­nę į Ka­zachs­ta­ną? Ar ydin­ga tai, kad mi­nis­trė ne­pa­si­di­džia­vo ir pri­ėmė įmo­nės “Ar­vi” siū­ly­mą skris­ti jos už­sa­ky­tu lėk­tu­vu? Da­lis apž­val­gi­nin­kų, ko­men­ta­to­rių ir vi­suo­me­nės reiš­kė nuo­mo­nę, esą šis skry­dis te­bu­vo pre­teks­tas su­si­do­ro­ti su ne­įti­ku­sia po­li­ti­ke, nes as­me­ni­nės nau­dos B.Vė­sai­tė ne­tu­rė­jo ir jo­kios pro­tek­ci­jos bend­ro­vei “Ar­vi” kol kas ne­pa­da­rė.

Ta­čiau iš ti­krų­jų pa­dė­tis ta­po sli­di, ir mi­nis­trė pa­si­da­rė pa­žei­džia­ma. Ge­rai, kad Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vė bend­ra­vo su vers­li­nin­kais, bet prob­le­ma yra tai, jog bū­tent šią Ma­ri­jam­po­lės bend­ro­vę ji iš­sky­rė iš ki­tų įmo­nių. Kaip ži­no­ma, į As­ta­ną ke­lia­vo ofi­cia­li Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja, ku­rią su­da­rė de­šim­ties Lie­tu­vos bend­ro­vių va­do­vai. Kur kas ge­riau bū­tų bu­vę, jei mi­nis­trė bū­tų skri­du­si kar­tu su vi­sa de­le­ga­ci­ja ir ro­džiu­si vie­no­dai dė­me­sio vi­siems vers­li­nin­kams. Šiuo at­ve­ju jų at­žvil­giu pa­sielg­ta ne­pa­gar­biai. Dar blo­giau, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ja kaip tik da­bar de­ra­si su “Ar­vi” dėl Ma­ri­jam­po­lės lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) val­dy­mo bend­ro­vės stei­gi­mo są­ly­gų. Bend­ro­vės su­tar­tis su mi­nis­te­ri­ja tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­ta ar­ti­miau­siu me­tu. “Ar­vi” įmo­nių gru­pės va­do­vas Vid­man­tas Ku­čins­kas duo­da­mas in­ter­viu kal­ba apie tai, jog stei­giant Ma­ri­jam­po­lės LEZ mi­nis­te­ri­ja tu­ri at­lik­ti daug “na­mų dar­bų”, ir pa­brė­žia, kad mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja lems, ar Ma­ri­jam­po­lės LEZ aps­kri­tai bus gy­vy­bin­ga. Skel­bia­ma, jog Ūkio mi­nis­te­ri­ja ža­da 37 mln. li­tų in­ves­ti­ci­jų į LEZ, ta­čiau pats V.Ku­čins­kas pri­pa­žįs­ta la­bai abe­jo­jan­tis, ar šie pa­ža­dai bus iš­te­sė­ti. Aki­vaiz­du, kad bend­ro­vei mi­nis­trės dė­me­sys ir pa­lan­ku­mas bu­vo itin rei­ka­lin­gi, o ri­ba tarp vie­šo­jo ir pri­va­taus in­te­re­so čia la­bai tra­pi.

Spau­do­je skelb­tais skai­čia­vi­mais, vie­no ke­lei­vio skry­džio į As­ta­ną sa­vi­kai­na lėk­tu­vu, ku­riuo ke­lia­vo B.Vė­sai­tė, sie­kia 13 tūkst. li­tų, o mi­nis­trei ir dar ke­tu­riems val­di­nin­kams bi­lie­tai bu­vo par­duo­ti už 2700 li­tų. Pa­to­ges­nį skry­dį mi­nis­trei ir val­di­nin­kams “Ar­vi” do­ta­vo kon­kre­čiai iš­reiš­kia­ma su­ma. Tai­gi, kad ir ko­kie bū­tų mi­nis­te­ri­jos san­ty­kiai su “Ar­vi”, dėl šios is­to­ri­jos jie ne­iš­vengs įta­ri­mų šlei­fo. Mi­nis­trė tu­rė­jo at­sis­ta­ty­din­ti, bet ne dėl to, jog bend­ra­vo su vers­li­nin­kais, o to­dėl, kad trak­ta­vo juos ne­vie­no­dai ir pri­ėmė iš vie­nos bend­ro­vės, su ku­ria mi­nis­te­ri­ja ve­da ne­leng­vas de­ry­bas, iš­skir­ti­nę pa­slau­gą.

Kan­di­da­tas į ūkio mi­nis­trus Eval­das Gus­tas ge­rai ži­no, iš kur pu­čia vė­jas. Apie tai, su ko­kio­mis min­ti­mis im­tų­si nau­jų par­ei­gų, jis kal­bė­jo ne­daug, ta­čiau vi­sų pir­ma su­sku­bo par­eikš­ti su­ge­ban­tis at­sis­pir­ti vers­li­nin­kų įta­kai. Tai­gi kan­di­da­tas į mi­nis­trus iš anks­to žvel­gia į vers­li­nin­kus kaip į blo­gį. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­sle­pia su­si­ža­vė­ji­mo to­kiu sis­te­mos sraig­te­liu: esą E.Gus­tas “iš­ėjęs vi­sas mo­kyk­las”. Ko­kias? Dir­bo kom­jau­ni­mo se­kre­to­riu­mi, jau Są­jū­džio lai­kais pra­dė­jo ei­ti gar­bin­gas LKP ins­truk­to­riaus par­ei­gas, pa­dir­bė­jo vie­nos ki­tos įmo­nės va­do­vu, o pa­sta­ruo­sius ke­lio­li­ka me­tų bu­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) vi­ce­mi­nis­tras, se­kre­to­rius, kanc­le­ris. Ži­no­ma, VRM kol kas men­kai su­si­ju­si su vers­lo plė­tra, ir vi­sa ši sis­te­ma, de­ja, dar ne­ga­li pa­si­gir­ti pa­žan­gia dva­sia, at­vi­ru­mu ir nau­jo­vė­mis. Taip, E.Gus­tas grei­čiau­siai su­ge­bės ad­mi­nis­truo­ti Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai pro­ce­sus, bet juk svar­biau­sias jo, kaip ūkio mi­nis­tro, tiks­las – siū­ly­ti ino­va­ty­vius spren­di­mus ku­riant vers­lui pa­lan­kią ap­lin­ką. Šio dar­bo ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti ne­pa­lai­kant glau­džių ry­šių su vers­li­nin­kais, su vers­lo aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis.

Pir­mi­nin­ka­vi­mas ES Ta­ry­bai at­eis ir pra­eis, o Lie­tu­vos vers­lo kon­ku­ren­cin­gu­mas tu­ri di­dė­ti kiek­vie­ną die­ną.

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Antverpenas - Rubenso ir deimantų miestas Belgijoje ALANYA - Alanija, Turkija OLYMPUS DIGITAL CAMERA Montpellier-Monpeljė. Pietų Prancūzijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas