birželio 21, 2013

Spausdinti Spausdinti

Socialinės darnos vizija – dar ne šiandien

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas bu­vo ryš­kus. To­kių me­teo­rų Lie­tu­vos po­li­ti­nė­je pa­dan­gė­je ga­li su­skai­čiuo­ti ant vie­nos ran­kos pirš­tų.

Pre­zi­den­tė pa­tei­kė tech­no­kra­ti­nę Lie­tu­vos pa­žan­gos vi­zi­ją. Pa­gal šį po­žiū­rį mū­sų vals­ty­bės pa­žan­gą le­mia sėk­min­ga ūki­nė veik­la, žmo­nių kū­ry­biš­ku­mas. Lie­tu­va ei­na tin­ka­mu ke­liu, tik svar­bu ne­pa­si­duo­ti po­pu­liz­mo vi­lio­nėms. Lie­tu­vos žmo­nės verž­lu­mu ir iš­mo­nin­gu­mu, sa­vo lai­mė­ji­mais iš­sis­ki­ria net Eu­ro­pos fo­ne, bet čia ga­li pa­kiš­ti ko­ją val­džios ne­veik­lu­mas ir kai ku­rie ne­ga­ty­vūs reiš­ki­niai, to­kie kaip ko­rup­ci­ja bei už­terš­ta in­for­ma­ci­nė erd­vė.

Įpras­ta Lie­tu­vos bū­se­na – sken­dė­ti ne­ga­ty­vu­mo liū­ne. Tei­si­na­ma­si, kad tai tie­siog at­spin­di rea­ly­bę, ta­čiau toks po­žiū­ris nu­slo­pi­na pers­pek­ty­vos po­jū­tį ir ati­ma no­rą veik­ti. Pre­zi­den­tė ap­siė­mė iš­sklai­dy­ti nuo­din­gus ga­rus ir ta­po po­li­ti­ke, žen­gian­čia ke­liais žings­niais prie­ky­je ne tik dau­gu­mos ki­tų po­li­ti­kų, bet ir ne­ma­žos da­lies vi­suo­me­nės. Spren­džiant iš reak­ci­jos į šį me­ti­nį pra­ne­ši­mą, svar­biau­sią jo min­tį su­pra­to ir pri­ėmė ne­dau­ge­lis. Ki­ta ver­tus, ir kri­ti­kuo­jan­čių­jų – tų, ku­rie pra­ne­ši­me pa­si­ge­do aša­rų, – bu­vo pa­ly­gin­ti ne­daug. Tai su­tei­kia vil­ties, kad bend­ra at­mos­fe­ra ga­li pa­si­keis­ti. Šiuo at­ve­ju pre­zi­den­tės žo­dis tam­pa ku­rian­čiu veiks­mu. Ne­abe­jo­ju, kad ti­kė­ji­mas sa­vo jė­go­mis yra veiks­nys, ku­rio po­vei­kį ga­li­ma įver­tin­ti net ir kon­kre­čiu bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to po­ky­čiu.

Kaip su­si­da­rė to­kia nuo­din­ga at­mos­fe­ra, dėl ku­rios ti­kro­vę ne­re­tai ma­to­me juo­des­nę, ne­gu ji yra iš ti­krų­jų? Prie­žas­čių daug. Vie­ną jų įvar­di­jo pre­zi­den­tė – Lie­tu­vos ži­niask­lai­da ne­su­ge­ba at­lik­ti sa­vo prie­der­mės ir pa­teik­ti vi­suo­me­nei ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos. Pa­aiš­ki­ni­mo ga­li­ma ieš­ko­ti ir gi­les­niuo­se vi­suo­me­nės sa­vi­mo­nės klo­duo­se. Psi­chia­tras Dai­nius Pū­ras mėgs­ta pa­brėž­ti, kad XX am­žius bu­vo psi­choa­na­li­zės, sa­vi­ref­lek­si­jos am­žius, o Lie­tu­va, izo­liuo­ta nuo svar­biau­sių idė­ji­nių ir kul­tū­ri­nių Eu­ro­pos sro­vių, ne­iš­gy­ve­no šios rai­dos sta­di­jos.

Iš tie­sų XX am­žiu­je bu­vo įsisk­verb­ta į žmo­gaus psi­chi­kos gel­mes, pla­čiai pra­dė­tos tai­ky­ti psi­cho­lo­gi­jos ži­nios – pra­de­dant šei­ma, dar­bo san­ty­kiais, bai­giant baus­mių sis­te­ma. Lie­tu­vo­je net di­de­lė da­lis in­te­lek­tua­lų, ką jau kal­bė­ti apie žur­na­lis­tus, ma­to tar­si vien­ma­tį pa­sau­lį, yra lin­kę ab­so­liu­tin­ti sa­vo su­bjek­ty­vų po­žiū­rį, kas­kart iš at­ski­ro at­ve­jo ar net nuo­gir­dos tuoj pat da­ro kos­mi­nius api­bend­ri­ni­mus. Ge­rai, kai esa­ma jau­tru­mo ne­tei­sy­bei, ta­čiau daž­nai tas jau­tru­mas virs­ta verkš­le­ni­mu ar­ba dar blo­giau – ties­mu­ka ag­re­si­ja, nu­kreip­ta į ti­krą ar ta­ria­mą „kal­ti­nin­ką“. Nuo­lat pa­tei­kia­ma pa­vyz­džių, kaip pui­ku Va­ka­ruo­se, bet kai kal­ba pa­si­su­ka apie spren­di­mus, Lie­tu­vai per­ša­mi prieš­in­gi re­cep­tai.

Pa­vyz­džiui, kaip de­rė­tų elg­tis su po­li­ci­nin­ku, ku­ris įkliu­vo gir­tas prie vai­ro? Ži­no­ma, jį, to­kią par­ei­gū­nų gė­dą, rei­kia sku­biai iš­mes­ti iš po­li­ci­jos, duo­ti vil­ko bi­lie­tą. Ta­čiau Šve­di­jo­je ma­no­ma, kad toks el­ge­sys iš­duo­da žmo­gų tu­rint prob­le­mų. Jis siun­čia­mas pas me­di­kus ir ki­tus kon­sul­tan­tus, vi­sų pir­ma – pas psi­cho­lo­gus. As­muo ne iš­stu­mia­mas ir pa­lau­žia­mas, jam su­tei­kia­ma ga­li­my­bė at­si­ties­ti. Gal­būt tai tik vie­na de­ta­lė, bet pa­kan­ka įsi­vaiz­duo­ti tūks­tan­tį to­kių ti­pi­nių si­tua­ci­jų, kai el­gia­ma­si prieš­in­gai, ir su­sik­los­to vi­siš­kai skir­tin­gos vi­suo­me­nės.

Min­čių su­kė­lė Al­vy­do Me­da­lins­ko straips­nis „Žiau­rus gy­ve­ni­mas ge­riems vai­kams”. A.Me­da­lins­kas kal­ba apie vie­nos mer­gi­nos sa­vi­žu­dy­bę ir kar­tu pa­lie­čia šią prob­le­mą mū­sų ša­ly­je. Straips­ny­je svars­to­ma, kad mer­gi­ną nu­si­žu­dy­ti gal­būt pa­stū­mė­jo kai ku­rie jos bend­raam­žiai, ir aš­triai klau­sia­ma, ar tei­sė­sau­ga tirs, ar iš­tirs šį at­ve­jį?

Kai ka­da tei­sė­sau­gos įsi­ki­ši­mas bū­ti­nas, ta­čiau nuo blo­go el­ge­sio, ku­rio pa­si­tai­ko kiek­vie­ną die­ną, iki ti­kro kri­mi­na­li­nio nu­si­kal­ti­mo yra mil­ži­niš­kas at­otrū­kis. Bū­ti­na rū­pin­tis vi­sų, taip pat ir tų, ku­rie gal­būt nu­si­kal­to, at­ei­ti­mi, nes tai kar­tu vi­sos Lie­tu­vos at­ei­tis.

Pre­zi­den­tės kal­bo­je reiš­kia­mas sie­kis efek­ty­vin­ti, skaid­rin­ti teis­mų dar­bą. Ži­no­ma, di­džiu­lė sie­kia­my­bė, kad vi­sos tei­sė­sau­gos ir tei­sėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jos pa­si­temp­tų. Ki­ta ver­tus, dau­gu­ma vi­suo­me­nės, ma­tyt, ne­la­bai su­pran­ta, kad net idea­lus teis­mų, vi­sos tei­sė­sau­gos ir tei­sėt­var­kos dar­bas tik ne­di­de­le da­li­mi pa­ten­kin­tų vi­suo­me­nė­je tvy­ran­tį tei­sin­gu­mo ir dar­nos po­rei­kį. Teis­muo­se vie­na ša­lis lai­mi, ki­ta pra­lai­mi. Jei klau­si­mas spren­džia­mas teis­me, vi­suo­me­nę iš­kart ga­li­ma lai­ky­ti pra­lai­mė­ju­sią­ja. Jau ir taip ati­tin­ka­mam skai­čiui gy­ven­to­jų tu­ri­me dau­giau­sia ka­li­nių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, tad ar tei­sin­gu­mo pa­dau­gės, jei už gro­tų įsi­kurs dar dau­giau nu­si­kal­tu­sių­jų?

Įta­ru­mas, ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, prie­var­tos ir jė­gos kul­tas kar­tu su ne­kri­tiš­ku, ne­iš­ma­niu mąs­ty­mu – štai kas yra ti­krie­ji vi­suo­me­nės rai­dos stab­džiai. Dau­giau pa­siek­tu­me, jei ne­ko­vo­tu­me vie­nas su ki­tu, am­ži­nai ieš­ko­da­mi kal­tų­jų, jei bū­da­mi stip­res­ni ne­sis­teng­tu­me ko nors įveik­ti ir pa­že­min­ti, o dirb­tu­me dėl bend­rų tiks­lų, jei bū­tų nau­do­ja­mi me­dia­ci­jos me­cha­niz­mai, jei bū­tų kryp­tin­gai sie­kia­ma so­cia­li­nės dar­nos, to­le­ran­ci­jos, pa­gar­bos ir tvir­ti­na­ma sa­vi­tar­pio pa­gal­ba.

Tech­no­kra­ti­nė vi­zi­ja ga­li bū­ti veiks­min­ga ir at­lie­pia šios die­nos rei­ka­la­vi­mus. Vis dėl­to iš­ties sėk­min­gų vals­ty­bių šer­dy­je yra so­cia­li­nės dar­nos vi­zi­ja, ta­čiau to­kių min­čių, idė­jų, pa­siū­ly­mų, ma­tyt, su­lauk­si­me dar ne­grei­tai.

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Madridas Friedrichstrasse Berlyne, garsiausia miesto klestėjimo laikais trečiajame dešimtmetyje. Dabar mažai kas liko iš tų laikų OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Jeruzalė

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas