lapkričio 4, 2013

Spausdinti Spausdinti

Be strategijos

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­va ta­po ne­nuo­la­ti­ne Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re. Šį pus­me­tį mū­sų ša­lis pir­mi­nin­kau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai ir tai da­ro, at­ro­do, ga­na sėk­min­gai. Svar­biau­sias už­da­vi­nys – pa­si­nau­do­ti šiais lai­mė­ji­mais ke­liant Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vę.

Nu­veik­ti ką nors ga­li­ma tuo at­ve­ju, jei ge­rai ži­nai, ko iš ti­krų­jų no­ri, ir at­kak­liai sie­ki tiks­lo. Jei abe­jo­ji dėl sa­vo tiks­lų ir blaš­kai­si, ne­pa­dės net ir pa­lan­kiau­sios ap­lin­ky­bės. Tarp­tau­ti­nė­je are­no­je Lie­tu­vą ly­dė­jo ge­ros ži­nios, ta­čiau, de­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu ne­su­lau­kė­me ge­rų nau­jie­nų apie svar­bius pro­jek­tus, ku­rie ga­lė­tų lem­ti ša­lies pa­žan­gą.

Šį mė­ne­sį JAV bend­ro­vė „Chev­ron“ pa­skel­bė, kad at­si­sa­ko da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ska­lū­nų du­jų žval­gy­bos ir ga­vy­bos pro­jek­te. Pa­ga­liau kaž­kas pa­aiš­kė­jo dėl Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės pro­jek­to. Pa­aiš­kė­jo? Vi­so la­bo dar kar­tą pa­skelb­ta, kad pro­jek­to pers­pek­ty­va ne­aiš­ki. Tai, kas vyks­ta su vie­nu ir su ki­tu pro­jek­tu, Lie­tu­vai ne­pa­lan­ku. Juk į abu pro­jek­tus daug in­ves­tuo­ta – ir lė­šų, ir in­te­lek­ti­nių jė­gų. Abu pro­jek­tai nė­ra nei iki ga­lo at­mes­ti, nei pa­tvir­tin­ti, o tai pats blo­giau­sias va­rian­tas. Va­di­na­si, Vy­riau­sy­bė ne­tu­ri stra­te­gi­jos, ne­ži­no, ko iš ti­krų­jų sie­kia. Tai­gi iš­tek­liai bus švais­to­mi ir to­liau, ir jo­kios pa­žan­gos ti­kė­tis ne­ver­ta. Už­vis keis­čiau, kad val­dan­tie­ji, dar net ne­ap­sisp­ren­dę dėl at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos, jau pra­kal­bo apie nau­ją re­fe­ren­du­mą.

Ta­čiau vals­ty­bės ge­ro­vė ne­bus su­kur­ta tuš­čio­mis kal­bo­mis ir stum­dy­mu­si. Liūd­na bu­vo ste­bė­ti dis­ku­si­jas dėl ska­lū­nų du­jų ga­vy­bos, ku­rios su­ko­si apie tai, ar ver­ta ža­lo­ti gam­tą, ar ją rei­kia sau­go­ti. Tie­sa, kai kas dar pri­min­da­vo, kad iš­gau­da­mi ska­lū­nus ga­lė­tu­me pa­er­zin­ti ru­sus. Ta­čiau dis­ku­si­jo­je net ne­bu­vo mė­gi­na­ma pa­teik­ti ar­gu­men­tų, pa­grin­džian­čių, kad nuo to­kių pro­jek­tų tie­sio­giai pri­klau­so Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vė – kiek­vie­no ša­lies gy­ven­to­jo pa­ja­mos ir iš vals­ty­bės gau­na­mų pa­slau­gų ko­ky­bė. Pa­si­trau­kus bend­ro­vei „Chev­ron“ Lie­tu­va ne­te­ko pa­ja­mų, ku­rios skai­čiuo­ja­mos mi­li­jar­dais li­tų. Pa­tin­ka tai ar ne, ta­čiau ge­ro­vė ku­ria­ma nau­do­jant iš­tek­lius, plė­to­jant ga­vy­bą, ga­my­bą, ku­riant dar­bo vie­tas, stei­giant įmo­nes, ku­rios mo­ka mo­kes­čius į biu­dže­tą. Vie­nas toks pro­jek­tas, an­tras, tre­čias – ir pa­žan­ga tap­tų aki­vaiz­di. Pa­grįs­ti vals­ty­bės in­te­re­są, kon­kre­čiais skai­čia­vi­mais par­ody­ti ti­krą­ją pro­jek­to nau­dą bu­vo Vy­riau­sy­bės par­ei­ga. Ta­čiau nie­ko pa­na­šaus ne­iš­gir­do­me.

Rug­sė­jo mė­ne­sį pa­skelb­ta, kad pa­gal Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo su­da­ro­mą kon­ku­ren­cin­gu­mo in­dek­są Lie­tu­va nu­smu­ko tri­mis po­zi­ci­jo­mis, iš 45 į 48. Ati­džiai ste­bė­jau, kaip vy­ko dis­ku­si­ja pa­skel­bus šią nau­jie­ną. Nie­kas, nei po­li­ti­kai, nei vers­lo at­sto­vai, nei apž­val­gi­nin­kai, ne­at­krei­pė dė­me­sio į vie­ną da­ly­ką – šis kon­ku­ren­cin­gu­mo in­dek­sas yra vie­nas iš ro­dik­lių, ku­riuo ma­tuo­ja­ma Lie­tu­vos pa­žan­gos stra­te­gi­jos “Lie­tu­va 2030” sėk­mė. Ga­li­ma gin­čy­tis, ar tai pats tin­ka­miau­sias in­di­ka­to­rius, ta­čiau jei­gu jis įra­šy­tas į svar­biau­sią stra­te­gi­nį do­ku­men­tą, pa­tvir­tin­tas Vy­riau­sy­bės bei Sei­mo, rei­kė­tų jį ati­tin­ka­mai ir ver­tin­ti. Be­je, ki­tiems tarp­tau­ti­niams in­di­ka­to­riams, įra­šy­tiems į Pa­žan­gos stra­te­gi­ją, klo­ja­si ne ką ge­riau. Jei nie­kam – ro­dos, net pa­tiems stra­te­gi­jos kū­rė­jams – tai ne­rū­pi, da­ro­si aki­vaiz­du, kad vals­ty­bė stra­te­gi­jos tie­siog ne­tu­ri.

Ži­no­ma, stra­te­gi­ja – tai ne vie­nas ar ki­tas do­ku­men­tas. Ma­ty­ti ir kal­bė­ti apie tai, ko sie­ki, ga­li­ma ir be stra­te­gi­jų. Ta­čiau kai pen­ke­rius me­tus koks nors pro­jek­tas ku­ria­mas, o pa­skui pen­ke­rius griau­na­mas – tai jau pra­pul­tis. Ta­da, kad bū­tų pa­tei­sin­tas ne­veik­lu­mas, pri­rei­kia re­fe­ren­du­mų ir ki­tų dū­mų už­dan­gų.

Vi­zi­jos ir di­des­nių tiks­lų sto­ko­ja ne tik val­džios ins­ti­tu­ci­jos, bet ir kai ku­rie pi­lie­ti­niai ju­dė­ji­mai. Al­vy­das Me­da­lins­kas šiuo me­tu skel­bia cik­lą straips­nių mė­gin­da­mas pa­aiš­kin­ti, ko­dėl su­žlu­go ju­dė­ji­mas „Už tei­sin­gu­mą“. Šis ju­dė­ji­mas ne­tu­rė­jo aiš­kaus tiks­lo, jį į vir­šų kė­lė vien kai ku­rių žmo­nių am­bi­ci­jos ir jų vil­tys pa­si­nau­do­ti at­gar­sį ke­lian­čio­mis is­to­ri­jo­mis sie­kiant po­pu­lia­ru­mo. Kas kė­lė šį ju­dė­ji­mą, tas jį ir su­žlug­dė, štai ir vis­kas.

Por­ta­las Vo­te­Watch pa­tei­kia įdo­mią sta­tis­ti­ką apie ES na­rių bal­sa­vi­mą ES Ta­ry­bo­je. Vie­nas iš čia prie­ina­mų ana­li­zės pjū­vių – duo­me­nys apie tai, kiek kar­tų vals­ty­bė bal­sa­vo kar­tu su ma­žu­ma, tai yra ki­taip nei dau­gu­ma ki­tų vals­ty­bių na­rių. Tik dvi vals­ty­bės ES vi­sa­da, 100 proc., bal­suo­ja su dau­gu­ma – tai Pra­ncū­zi­ja ir Lie­tu­va. Pra­ncū­zi­ja tai da­ro to­dėl, kad de­ry­bo­mis pa­sie­kia, jog jos po­zi­ci­ja vi­sa­da pri­ima­ma. Lie­tu­va – ma­tyt, to­dėl, kad tar­si ne­tu­ri jo­kių sa­vo in­te­re­sų. Ži­no­ma, nė­ra nie­ko ge­ro bal­suo­ti „prieš“ vien tam, kad par­ody­tum sa­vo „y­pa­tin­gu­mą“. Vis dėl­to keis­ta, kad per ket­ve­rius me­tus, už ku­riuos pa­tei­kia­ma sta­tis­ti­ka, nė kar­to ne­iš­ki­lo po­rei­kis par­eikš­ti sa­vo skir­tin­gą po­žiū­rį, nors vi­sos ki­tos vals­ty­bės tai pa­da­rė. Čia ver­ta vėl pri­si­min­ti, kad Lie­tu­va dve­jus me­tus bus ne­nuo­la­ti­nė JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rė. Tik įdo­mu, ar ji tą krės­lą užims ke­tin­da­ma ką nors nu­veik­ti, ar vien tam, kad bal­suo­tų „kaip dau­gu­ma“.

Šio­mis die­no­mis bu­vo ap­ra­šy­tas at­ve­jis Kau­ne, kai vie­nas vi­suo­me­ni­nin­kas są­var­ty­ne pa­ste­bė­jo iš­mes­tas sme­to­niš­kas du­ris. Du­rys bu­vo iš­pirk­tos, o vė­liau pen­ki vy­rai jas ne­šio­jo po Kau­no se­na­mies­tį ti­krin­da­mi, nuo ku­rio na­mo jos ga­lė­jo bū­ti nu­im­tos. Kar­tu tai bu­vo ak­ci­ja, ku­ria bu­vo ra­gi­na­ma gerb­ti mies­to ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­dą. Tai ge­ras pa­vyz­dys, par­odan­tis, kad kai ti­krai ži­nai, ko­kie ta­vo sie­kiai, pa­si­reikš­ti kū­ry­bin­gu­mui nė­ra nei ne­pa­lan­kaus lai­ko, nei vie­tos.

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    ALANYA - Fikusas arba figmedis. Tokį, kai buvau vaikas, turėjom bute Madridas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas