rugpjūčio 27, 2014

Spausdinti Spausdinti

Informacinis karas užklupo nepasiruošus

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Vie­nas iš Ukrai­nos kri­zės as­pek­tų, at­krei­pęs pa­sau­lio dė­me­sį, – di­džiu­lė reikš­mė, šio­je kri­zė­je ten­kan­ti in­for­ma­ci­niam ka­rui. Šia­me ka­re ne­šau­do­ma rea­lio­mis kul­ko­mis ir ne­žūs­ta žmo­nės, ta­čiau ko­va dėl žmo­nių pro­tų ir šir­džių tu­ri di­de­lę įta­ką jė­gų pa­sis­kirs­ty­mui.

Ru­si­ja sten­gia­si iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes teik­ti sa­vo įvy­kių ver­si­ją. Pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­lių Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus kvie­ti­mu ap­si­lan­kė Ru­si­jos at­sto­vy­bė­je Vil­niu­je. Sta­sys Kau­ši­nis, Vy­tau­tas Bud­ni­kas ir Kres­cen­ci­jus Stoš­kus am­ba­sa­do­je kal­bė­jo­si apie Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no krei­pi­mą­si dėl konf­lik­to Ukrai­no­je. „Lie­tu­vos ži­nios“, ra­šy­da­mos apie šį su­si­ti­ki­mą, per­tei­kia jo da­ly­vių žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų nuo­mo­nę, esą dia­lo­gas su Ru­si­ja yra bū­ti­nas. Tai keis­ta po­zi­ci­ja. Juk dia­lo­gas ga­li vyk­ti tarp ke­lių ša­lių, ku­rios kei­čia­si nuo­mo­nė­mis. Ru­si­ja Ukrai­nos klau­si­mu ne­si­lei­džia į dia­lo­gą su Ba­rac­ku Oba­ma ir An­ge­la Mer­kel, tad rei­kia bū­ti la­bai nai­viam, kad ti­kė­tum, jog ji įsik­lau­sys į S. Kau­ši­nio ir K. Stoš­kaus nuo­mo­nę. Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus kvie­ti­mo tiks­las bu­vo ki­tas – at­vy­ku­siems į su­si­ti­ki­mą sve­čiams pa­teik­ti ge­rą žiups­nį nau­jos de­zin­for­ma­ci­jos ir pazonduoti, kiek jie yra pers­pek­ty­vūs su­si­ti­ki­mams ne to­kio­je ofi­cia­lio­je ap­lin­ko­je. Pa­sak V. Bud­ni­ko, per su­si­ti­ki­mą am­ba­sa­do­je „ap­tar­tos žmo­gaus tei­sių sri­ty­je ky­lan­čios prob­le­mos ne tik Ukrai­no­je, bet ir Lie­tu­vo­je bei ki­to­se ES ša­ly­se“. Iš tie­sų, Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius žmo­gaus tei­sių gy­nė­jams ta­po tin­ka­miau­siu as­me­niu ap­ta­ri­nė­ti „sun­kią“ žmo­gaus tei­sių pa­dė­tį Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­ti Ru­si­ja jau se­niai nu­sisp­jo­vė į žmo­gaus tei­sių ap­sau­gą ir net ne­imi­tuo­ja, kad šio­je sri­ty­je lai­ko­si eu­ro­pi­nių ver­ty­bių. Ta­čiau tai ne ta te­ma, ku­ri rū­pi mi­nė­tiems Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių gy­nė­jams.

De­mo­kra­ti­nes Va­ka­rų struk­tū­ras Ru­si­ja vis įžū­liau nau­do­ja sa­vo pro­pa­gan­dos tiks­lams. Šiuo me­tu jau ir Va­ka­ruo­se pri­pa­žįs­ta­ma, kad ži­niask­lai­dos sis­te­ma nė­ra pa­si­ren­gu­si at­rem­ti Krem­liaus in­for­ma­ci­nių at­akų, ku­rios pa­si­nau­do­ja de­mo­kra­ti­jos tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis ir im­ituo­ja de­mo­kra­ti­nę nuo­mo­nių raiš­ką, ta­čiau iš ti­krų­jų yra mo­ka­ma veik­la.

Dau­giau­sia su­si­rū­pi­ni­mo ke­lia ne ofi­cia­lios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, to­kios kaip Krem­liaus te­le­vi­zi­jos ka­na­las „Rus­sia To­day“, o Va­ka­rų in­for­ma­ci­jos por­ta­luo­se bei so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ak­ty­viai vei­kian­tys mo­ka­mi ano­ni­mi­niai ko­men­ta­to­riai ir tink­la­raš­čių au­to­riai. Pa­si­ro­do dau­gy­bė įra­šų, aukš­ti­nan­čių V. Pu­ti­ną, juo­di­nan­čių JAV ir pju­dan­čių Ukrai­ną re­mian­čius ko­men­ta­to­rius. Šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį „The Guar­dian“ skai­ty­to­jų sky­riaus re­dak­to­rius Chri­sas El­lio­tas pa­skel­bė straips­nį, ku­ria­me at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ko­men­ta­to­rių dis­ku­si­ja „The Guar­dian“ por­ta­le pa­skel­bus straips­nius apie Ukrai­ną da­ro­si bep­ras­miš­ka, nes yra užt­vin­do­ma pik­tais įžei­di­nė­ja­mais ko­men­ta­rais. Daž­nai jie par­ašy­ti pra­sta ang­lų kal­ba, juo­se kar­to­ja­mos pa­na­šios fra­zės ir min­tys. Tie­sa, Va­ka­rų ži­niask­lai­dos por­ta­lų ko­men­ta­rai yra pri­žiū­ri­mi. „The Guar­dian“ tei­gia, kad dau­giau nei de­šim­ta­da­lį ko­men­ta­rų, par­ašy­tų prie Ukrai­nos te­ma­ti­kos straips­nių, ku­rie yra aiš­kiai įžei­džian­tys ar­ba ke­lia rim­tų įta­ri­mų, iš­tri­na por­ta­lo re­dak­to­riai, ta­čiau ti­kra­sis trolinimo mas­tas lie­ka ne­ži­no­mas. Apie tas pa­čias in­for­ma­ci­nės tar­šos ten­den­ci­jas pra­ne­ša svar­biau­si JAV nau­jie­nų por­ta­lai.

Ne­se­niai vie­šu­mon iš­ki­lo fak­tai apie Sankt Pe­ter­bur­ge vei­kian­čią In­ter­ne­to ty­ri­mo agen­tū­rą, ku­rio­je dir­ba dau­giau nei 600 žmo­nių. Kiek­vie­nas jų pri­va­lo kas­dien par­ašy­ti 100 ko­men­ta­rų nau­jie­nų por­ta­luo­se ir so­cia­li­nia­me tink­le “Fa­ce­book”.

Ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad Lie­tu­vo­je por­ta­luo­se ano­ni­mi­nių dis­ku­si­jų erd­vė, ku­ri tu­rė­jo bū­ti tam ti­kras de­mo­kra­ti­jos fo­ru­mas, jau se­no­kai su­nai­kin­ta ir ta­po ne­ža­bo­to trolių siau­tė­ji­mo lau­ku. Keis­to­ka, kad tai, ro­dos, nie­kam ne­rū­pi, nors prie­mo­nių jau im­asi vals­ty­bės, tu­rin­čios se­nes­nes de­mo­kra­ti­jos tra­di­ci­jas.

Krem­lius, siek­da­mas da­ry­ti įta­ką, ži­no­ma, ne­ap­si­ri­bo­ja vien ano­ni­mi­niais ko­men­ta­rais. Aki­vaiz­du, kad ieš­ko­ma ir ki­tų bū­dų bei ke­lių. Ku­ria­mos pseu­door­ga­ni­za­ci­jos, taip pat ir jas ly­din­tis spie­čius ži­niask­lai­dos prie­mo­nių, vi­sų pir­ma, nau­jie­nų por­ta­lų. Lie­tu­vo­je jie dangs­to­si ul­tra­pa­trio­tiz­mo, ko­vos su ko­rup­ci­ja ar an­tig­lo­ba­liz­mo šir­mo­mis, ta­čiau jų tiks­las vie­nas: dis­kre­di­tuo­ti Va­ka­rus, vi­sų pir­ma JAV, su­nie­kin­ti Lie­tu­vos pa­si­rink­tą orien­ta­ci­ją, kel­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir kaip al­ter­na­ty­vą „pa­sau­lio blo­giui“ nu­ro­dy­ti Ru­si­ją. Su­pran­ta­ma, kad ti­krie­ji to­kių por­ta­lų tiks­lai nė­ra iš kar­to aki­vaiz­dūs.

Lie­pos pa­bai­go­je ke­tu­ri bu­vę por­ta­lo Eks­per­tai.eu bend­ra­dar­biai, tarp ku­rių yra Liud­vi­kas Ja­ki­ma­vi­čius ir Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius, at­krei­pė dė­me­sį, kad mi­nė­to por­ta­lo skel­bia­mos me­džia­gos įtar­ti­nai daž­nai su­tam­pa su Ru­si­jos vyk­do­mo pro­pa­gan­di­nio ka­ro tiks­lais.

Vie­nas Va­ka­rų eks­per­tas, ko­men­tuo­da­mas prob­le­mą, kaip ga­li­ma mo­ka­mą veik­lą at­skir­ti nuo de­mo­kra­ti­nės nuo­mo­nių raiš­kos, pa­sa­kė, kad jei­gu tai at­ro­do kaip Krem­liaus dar­bas, jei­gu tai dvo­kia Krem­liaus dar­bu, toks jis ir yra. Ga­li­ma su­si­mąs­ty­ti, kaip ga­lė­jo at­si­tik­ti, kad por­ta­las, ku­ris skel­bia­si tu­rin­tis tiks­lą pa­gel­bė­ti Vy­riau­sy­bei ko­vo­je su ko­rup­ci­ja, pra­dė­jo pri­ori­te­tiš­kai do­mė­tis bū­tent Ukrai­nos klau­si­mu ir ėmė skelb­ti to­kią ga­ly­bę me­džia­gos, pa­im­tos tie­siai iš ru­siš­kų por­ta­lų. Yra ir ki­tas as­pek­tas. To­kio por­ta­lo veik­la ne­ga­li bū­ti pel­nin­ga, jam rei­kia ne­ma­žų do­ta­ci­jų. Juo la­biau kad ne­se­niai por­ta­las vyk­dė ypa­tin­gą, aki­vaiz­džiai tik nuo­sto­lius ža­dan­tį pro­jek­tą – skel­bė Lie­tu­vos vaiz­do nau­jie­nas ang­lų kal­ba. Kas por­ta­lą iš­lai­ko? Jei Eks­per­tai.eu skel­bia­si esan­tys skaid­ru­mo apaš­ta­lai, tai in­for­ma­ci­ja, ko­kio­mis lė­šo­mis jie pa­tys iš­si­lai­ko, tu­rė­tų bū­ti leng­vai prie­ina­ma kiek­vie­nam.

Ga­ta­vų re­cep­tų, kaip ko­vo­ti in­for­ma­ci­nia­me ka­re, nė­ra, ta­čiau ge­riau­sia bū­tų, kad por­ta­lų skai­ty­to­jai ir juo la­biau bend­ra­dar­biai įgy­tų dau­giau nuo­vo­ku­mo.

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Madridas Rusijos ambasada Unter den Linden gatvėje, Berlynas Montpellier-Monpeljė. Antigonės kvartalas. Architektas Ricardo Bofill, pradėtas 1977 m. Montpellier-Monpeljė. Dauguma šių langų - nupiešti OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas