spalio 16, 2014

Vaikų problema Norvegijoje ir Lietuvoje

Kategorija : Komentarai

Pa­ta­ruo­ju me­tu vie­na po­pu­lia­riau­sių te­mų Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je ta­po vai­kų at­ėmi­mo iš tė­vų prob­le­ma Šiau­rės ša­ly­se, ypač Nor­ve­gi­jo­je, taip pat Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. At­skleis­ti fak­tai apie ten ga­lio­jan­čią tvar­ką lie­tu­viams yra ne­įp­ras­ti, ne­ti­kė­ti, o ne­re­tai – šo­ki­ruo­jan­tys. Skaityti toliau …


spalio 7, 2014

Tautinių mažumų integracijos klausimu

Kategorija : Komentarai

Pra­si­dė­jus Ru­si­jos ag­re­si­jai į Ukrai­ną at­sisk­lei­dė, kad po­žiū­rio į šį konf­lik­tą ski­ria­mo­ji li­ni­ja tarp gy­ven­to­jų brė­žia­ma ne pa­gal tau­ty­bę. Skaityti toliau …


spalio 7, 2014

Supainioti akcentai Rytų Lietuvoje

Kategorija : Komentarai

Vie­nas po­žy­mių, ga­lin­čių at­skleis­ti mū­sų tau­tos ir vals­ty­bės bran­dą, yra po­žiū­ris į tau­ti­nes ma­žu­mas.  Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2014-06-28-10-35-55 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Oslo - Oslas BATH- Batas, Jungtinė Karalystė

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas