gegužės 30, 2014

Euroskeptikai – išvien su V. Putinu

Kategorija : Komentarai

Daug ką Lie­tu­vo­je nu­ste­bi­no tai, kad ini­ci­juo­jant va­di­na­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl že­mės už jį vie­nin­gai agi­ta­vo to­kios iš pir­mo žvilgs­nio skir­tin­gos po­li­ti­nės jė­gos kaip Ju­liaus Pa­nkos Tau­ti­nin­kų są­jun­ga ir Al­gir­do Pa­lec­kio So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas. Skaityti toliau …


gegužės 15, 2014

Pirmajam rinkimų turui pasibaigus

Kategorija : Komentarai
Pa­žvel­ki­me, ką at­sklei­dė pir­ma­sis pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras. Pir­ma, pa­si­bai­gė Ar­tū­ro Zuo­ko era. Il­gą lai­ką pers­pek­ty­viu lai­ky­tas po­li­ti­kas ir vie­šų­jų ry­šių ge­ni­jus pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą, po ku­rio var­gu ar ka­da at­si­gaus. Iš­kal­bos ke­rai iš­blė­so, ke­lio­nė per įvai­rias par­ti­jas ga­li kel­ti tik šyp­se­ną, o sa­vos ko­man­dos su­lip­dy­ti nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Skaityti toliau …

gegužės 15, 2014

Kaip atremti šliaužiančią agresiją?

Kategorija : Komentarai

Ma­žai ti­kė­ti­na, kad Ru­si­ja ar­ti­miau­siu me­tu nu­kreips sa­vo ag­re­si­ją į Bal­ti­jos vals­ty­bes. Ki­ta ver­tus, pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis net tie, ku­rie ne­pa­si­žy­mi di­de­le fan­ta­zi­ja, bent kai ku­rio­mis aki­mir­ko­mis, ma­tyt, pa­ju­to le­di­nį ka­ro nuo­jau­tos gū­sį, jo ga­li­my­bės rea­lu­mą. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Madridas Berlyno filharmonija Bendlerblokas. Čia planuotas pasikėsinimas prieš Hitlerį OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2014-06-28-10-47-06 Įspūdingas Rygos Jugendstil

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas