lapkričio 22, 2013

Žiniasklaida neturi būti akla

Kategorija : Komentarai

Ne vie­nas apž­val­gi­nin­kas pa­sta­ruo­ju me­tu kal­bė­jo apie ne­adek­va­čią tei­sė­sau­gos struk­tū­rų reak­ci­ją ti­riant slap­tos pa­žy­mos nu­te­ki­ni­mo is­to­ri­ją. Iš tie­sų su­duo­tas smū­gis vals­ty­bės re­pu­ta­ci­jai. Is­to­ri­ja tu­ri po­li­ti­nį pa­mu­ša­lą, su­kė­lė daug ri­bu­lių, ir dar ne­aiš­ku, kaip vis­kas iš­si­ru­tu­lios. Gai­la, kad nu­ken­tė­jo BNS žur­na­lis­tės. Skaityti toliau …


lapkričio 19, 2013

Ar pasitvirtins pasyvumo taktika?

Kategorija : Komentarai

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ga­lė­tų mes­ti iš­šū­kį pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Jų rei­tin­gų skir­tu­mai nė­ra to­kie di­de­li, kad lai­mė­ti bū­tų ne­įma­no­ma. Skaityti toliau …


lapkričio 4, 2013

Be strategijos

Kategorija : Komentarai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­va ta­po ne­nuo­la­ti­ne Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re. Šį pus­me­tį mū­sų ša­lis pir­mi­nin­kau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai ir tai da­ro, at­ro­do, ga­na sėk­min­gai. Svar­biau­sias už­da­vi­nys – pa­si­nau­do­ti šiais lai­mė­ji­mais ke­liant Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vę. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Madridas Leidenas - Pietų Olandijos miestas Heidelbergas - Vokietijos Baden Viurtembergo žemės turistų sostinė OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Įspūdingas Rygos Jugendstil

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas