vasario 18, 2016

Spausdinti Spausdinti

Ar čia viskas gerai?

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Koks yra teisės ir teisingumo santykis? Idealiu atveju tai turi sutapti. O teisės ir sveiko proto? Regis, irgi. Ar taip yra? Pažvelkime.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas iš­tei­si­no bu­vu­sį Dar­bo par­ti­jos va­do­vą eu­ro­par­la­men­ta­rą Vik­to­rą Us­pas­ki­chą ir jo bend­ra­žy­gius dėl su­kčia­vi­mo. Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai pri­pa­žin­ti kal­tais dėl ki­to nu­si­kal­ti­mo – ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo, ir kiek­vie­nam jų skir­tos pi­ni­gi­nės ke­lių tūks­tan­čių eu­rų bau­dos.

Ži­no­ma, keis­to­ka, kad taip pa­si­bai­gė ti­kra am­žiaus by­la, tru­ku­si 10 me­tų. Čia ne­no­riu šauk­ti, kad „juos rei­kė­jo grūs­ti į ka­lė­ji­mą“. Prieš­in­gai, ma­nau, kad as­me­nis, pa­da­riu­sius tur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus, ir rei­kia vi­sų pir­ma ati­tin­ka­mai baus­ti – fi­nan­si­nė­mis bau­do­mis. Šiuo at­ve­ju skir­tos men­ku­tės bau­dos – ką gi, te­gul. Ta­čiau ste­bi­na kas ki­ta. Juk tai, kad Dar­bo par­ti­ja ne­skaid­riai vyk­dė bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą, bet ku­riuo at­ve­ju tė­ra pa­ly­gin­ti ne­reikš­min­gas da­ly­kas. Klau­si­mų, su­si­ju­sių su Dar­bo par­ti­jos veik­la, es­mė juk yra vi­sai ki­ta.

By­lą ty­ręs pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas vie­šai yra pa­tei­kęs, ma­nau, tei­sin­gą šios by­los po­bū­džio ver­ti­ni­mą – tai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­la. Tad juo la­biau keis­ta, kad šio­je by­lo­je apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją iš es­mės net ne­bu­vo kal­ba­ma. Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos prob­le­mo­se nė­ra net užuo­mi­nos apie po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją, ne­įž­velg­si jos ir bu­vu­sia­me su­nkes­nia­me, teis­mo at­mes­ta­me kal­ti­ni­me su­kčia­vi­mu. Ap­gau­lin­gai ves­ti bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ir su­kčiau­ti ga­li bet ku­ri kon­to­ra, net bet ku­ris as­muo, ta­čiau to­kių, ga­li­ma sa­ky­ti, kas­die­nių nu­si­kal­ti­mų pa­sek­mės yra ne­su­ly­gi­na­mos su po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis, ku­rios pa­ker­ta pa­čius vals­ty­bės pa­grin­dus. Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas nu­tei­sė Dar­bo par­ti­jos at­sto­vus dėl su­kčia­vi­mo ven­giant mo­kė­ti mo­kes­čius, bet Ape­lia­ci­nis teis­mas juos dėl to iš­tei­si­no ir ap­kal­ti­no tik ne­tei­sin­gai pa­tei­kus fi­nan­sų dek­la­ra­ci­jas. Pui­ku, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai pa­aiš­ki­na vi­suo­me­nei sa­vo spren­di­mus ir at­sklei­džia, kuo tei­si­niu po­žiū­riu ski­ria­si su­kčia­vi­mas nuo ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos ve­di­mo – bet ar įma­no­ma taip aiš­kin­ti ir ne­pa­si­jus­ti keis­tai, ne­pa­to­giai, ar tei­sin­gu­mas, svei­kas pro­tas, pi­lie­tiš­ku­mas yra be­jė­gis prieš „kie­tą“ tei­si­nę ar­gu­men­ta­ci­ją?

Yra ofi­cia­liai nu­sta­ty­ta ir teis­mo pa­tvir­tin­ta, kad 2004–2006 me­tais į Dar­bo par­ti­jos ofi­cia­lią bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ne­įra­šy­ta 24,3 mln. li­tų pa­ja­mų. Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas ir sky­rė baus­mes Dar­bo par­ti­jos at­sto­vams, nu­sta­tęs, kad bu­vo nu­slėp­ta 3 mln. li­tų mo­kes­čių. Ga­li­ma da­ry­ti vi­sai lo­giš­ką iro­niš­ką prie­lai­dą, kad jei­gu šie pi­ni­gai bū­tų įra­šy­ti į aps­kai­tą ir dar su­mo­kė­ti mo­kes­čiai, tai tei­sė­sau­ga Dar­bo par­ti­jai iš­vis ne­ga­lė­tų tu­rė­ti jo­kių prie­kaiš­tų.

Bet juk es­mi­nis klau­si­mas – kaip šie pi­ni­gai at­si­ra­do Dar­bo par­ti­jos dis­po­zi­ci­jo­je? Jei­gu „iš nie­kur“ į par­ti­jos ka­są bū­tų nu­kri­tę 24 tūkst. li­tų, jau bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, kad tai yra la­bai blo­gai. Ta­čiau čia juk kal­ba­ma apie mįs­lin­gai at­si­ra­du­sius 24 mln. li­tų, ir ne kur ki­tur, o val­dan­čio­sios po­li­ti­nės par­ti­jos juo­do­jo­je ka­so­je. Tai su­ma, tuo me­tu vir­ši­ju­si vi­sų ki­tų par­ti­jų, kar­tu su­dė­jus, pa­ja­mas.

Su­nku su­vok­ti, ko­kia yra iš­vis tei­gi­nių apie ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius pra­smė, jei pa­ja­mos ne­le­ga­lios?

Kas par­ti­jai mo­kė­jo to­kius pi­ni­gus ir už ką? Sa­vo­tiš­kai įdo­mu, kad by­lo­je, ku­rios apim­tis – 160 to­mų, dau­giau kaip 30 tūkst. la­pų, šis klau­si­mas, kiek ga­li­ma su­pras­ti, net ne­ke­lia­mas. Pro­ku­ro­ras S. Ver­sec­kas at­vi­ra­me Sei­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je yra kal­bė­jęs, kad pi­ni­gų šal­ti­nių ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, nes juos val­džiu­si Vi­ta­li­ja Von­žu­tai­tė su tei­sė­sau­ga ne­bend­ra­dar­biau­ja.

Štai ir vis­kas. Po­li­ti­nė par­ti­ja ne­ži­nia iš kur gau­na mi­li­jo­nus li­tų, bet ap­kal­ti­na­ma vien dėl to, kad jų for­ma­liai ne­dek­la­ra­vo. Par­ti­jos ved­lys, aiš­ku, ir ne­ga­li ži­no­ti, iš kur čia toks auk­so lie­tus pa­si­py­lė. V. Von­žu­tai­tė su tei­sė­sau­ga ne­bend­ra­dar­biau­ja, o jis bend­ra­dar­biau­ja – tie­siog šių fak­tų ne­ži­no.

Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl Dar­bo par­ti­jos na­rių ne­lie­čia­my­bės na­riai Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ir Ar­vy­das Anu­šaus­kas bu­vo at­krei­pę dė­me­sį į tai, jog Dar­bo par­ti­jos va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos pa­ja­mų or­de­riuo­se ma­ty­ti iš įmo­nių su­neš­tos su­mos, ku­rios su­da­ro 5 proc. vė­liau lai­mė­tų kon­kur­sų ver­tės. Su­ta­pi­mai ne tik dėl su­mų, bet ir dėl da­tų. Ūkio mi­nis­te­ri­jai tuo me­tu va­do­va­vo Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas.

Pro­ku­ro­ras Sei­mo ko­mi­si­jai bu­vo pa­tei­kęs ir nu­brai­žy­tą sche­mą, kaip bu­vo lei­džia­mi ne­le­ga­liai gau­ti pi­ni­gai. Sche­ma iš­kal­bin­ga, bet kaž­ko­dėl nie­kas net užuo­mi­no­mis ne­siė­mė ana­li­zuo­ti jos ti­kro­sios reikš­mės. O jos reikš­mė yra ne ta, kad iš ne­le­ga­lių pi­ni­gų bu­vo at­sei­kė­ja­ma vie­nam ar ki­tam at­li­kė­jui, vie­nai ar ki­tai ži­niask­lai­dos prie­mo­nei. Svar­biau­sia, tai reiš­kia, kad še­šė­lis įsisk­ver­bė į vals­ty­bės po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą, kū­rė vals­ty­bė­je tam ti­krą at­mos­fe­rą, spren­di­mų pri­ėmi­mo kul­tū­rą, lė­mė rin­ki­mų re­zul­ta­tus, į vie­ną ar ki­tą pu­sę stum­te­lė­jo kiek­vie­ną pri­ima­mą spren­di­mą, net pa­čią ša­lies po­li­ti­nę kryp­tį. Tai, kad bu­vo pa­teik­ta ne­tin­ka­ma fi­nan­si­nė dek­la­ra­ci­ja (dau­gy­bė to­kių at­ve­jų iš­aiš­ki­na­ma kas­dien), ne­tu­ri be­veik jo­kio ry­šio su šių veiks­mų pra­sme ir jų ga­li­ma ža­la.

Bet to­kie samp­ro­ta­vi­mai tur­būt yra už griež­tos tei­si­nės ar­gu­men­ta­ci­jos ri­bų. Jei iš ti­krų­jų taip, ar taip tu­ri bū­ti? Bent jau tei­sės teo­ri­jo­je pa­brė­žia­ma, kad tei­sin­gu­mas tu­ri bū­ti vyk­do­mas va­do­vau­jan­tis ne tik ties­mu­ku ko­dek­so par­ag­ra­fų pri­tai­ky­mu, bet ir bū­ti pa­grįs­tas tei­sin­gu­mo, pro­tin­gu­mo, są­ži­nin­gu­mo pri­nci­pais.

Tai­gi ži­no­ma by­los baig­tis Ape­lia­ci­nia­me teis­me. Vi­sa tai man at­ro­do keis­to­kai, nors ir ne­si­no­ri da­ry­ti ka­te­go­riš­kų iš­va­dų. Ko­dėl by­la ru­tu­lio­jo­si bū­tent taip, kas tai lė­mė – ne­vy­kęs tei­sė­sau­gos dar­bas, per­ne­lyg silp­ni pro­ku­ro­rai, per­ne­lyg ge­ri tei­sia­mų­jų ad­vo­ka­tai, ne­kva­li­fi­kuo­ti tei­sė­jai, ne­ti­ku­si tei­si­nė ba­zė, ar tai bu­vo po­li­ti­nių žai­di­mų pa­sek­mė? Ar gal­būt vis­kas vie­nu me­tu?

O gal tie­siog ma­no žvilgs­nis krei­vas – gal čia vis­kas ge­rai?
© Lietuvos žinios

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Montpellier-Monpeljė. Antigonės kvartalas. Architektas Ricardo Bofill, pradėtas 1977 m. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas