rugpjūčio 27, 2014

Ar Rusijos propaganda turi įtakos

Kategorija : Komentarai

Apž­val­gi­nin­kas Kęs­tu­tis Gir­nius „Del­fi“ por­ta­le ne­se­niai pa­skel­bė ko­men­ta­rą „Bergž­džias in­for­ma­ci­nis ka­ras“. Ką reiš­kia šis pa­va­di­ni­mas, pa­aiš­ki­na iš­trau­ka iš straips­nio: „Jei Ru­si­jos pro­pa­gan­da bū­tų veiks­min­ga, rei­kė­tų ja rū­pin­tis. Bet, iš­sky­rus pa­čią Ru­si­ją ir gal kai ku­rias Ry­tų Ukrai­nos vie­to­ves, ji lie­ka be po­vei­kio, ko ge­ro, yra net kontrp­ro­duk­ty­vi.“ Skaityti toliau …


rugpjūčio 27, 2014

Informacinis karas užklupo nepasiruošus

Kategorija : Komentarai

Vie­nas iš Ukrai­nos kri­zės as­pek­tų, at­krei­pęs pa­sau­lio dė­me­sį, – di­džiu­lė reikš­mė, šio­je kri­zė­je ten­kan­ti in­for­ma­ci­niam ka­rui. Šia­me ka­re ne­šau­do­ma rea­lio­mis kul­ko­mis ir ne­žūs­ta žmo­nės, ta­čiau ko­va dėl žmo­nių pro­tų ir šir­džių tu­ri di­de­lę įta­ką jė­gų pa­sis­kirs­ty­mui. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Antverpenas - Rubenso ir deimantų miestas Belgijoje Leidenas - Pietų Olandijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc00656 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Izraelis - Jafa

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas