rugpjūčio 29, 2013

Ar referendumai – demokratijos panacėja

Kategorija : Komentarai

Lie­tu­vo­je nuo­lat ky­la re­fe­ren­du­mų ini­cia­ty­vų. Dau­ge­liui jų lem­ta nu­mir­ti, ta­čiau ir pa­gal su­reng­tų re­fe­ren­du­mų kie­kį Lie­tu­va – jau se­niai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) čem­pio­nė. Ar tai reiš­kia, kad Lie­tu­vo­je dau­giau de­mo­kra­ti­jos nei dau­ge­ly­je Va­ka­rų vals­ty­bių? Ka­žin. Skaityti toliau …


rugpjūčio 14, 2013

Tušti socialdemokratų žaidimai

Kategorija : Komentarai

Da­bar­ti­nė koa­li­ci­nė Vy­riau­sy­bė jau aš­tuo­nis mė­ne­sius yra val­džio­je, ta­čiau sa­vo dar­bais kal­nų ne­nu­ver­tė. Ga­li­ma sa­ky­ti, net ky­la in­tri­ga, ar ga­lų ga­le bus ko nors im­ta­si, ar vi­sa ka­den­ci­ja bus pra­mie­go­ta žie­mos mie­gu. Skaityti toliau …


rugpjūčio 14, 2013

Kur kelias iš degradacijos?

Kategorija : Komentarai

Šian­dien pa­kal­bė­siu ne­pa­to­gia, ne­po­pu­lia­ria ir ne­leng­va te­ma – ko­dėl da­lis Lie­tu­vos vi­suo­me­nės deg­ra­duo­ja? Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Bruges - Briugė: viduramžių Belgijos perlas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Londonas. Turbūt garsiausias pasaulio tiltas - Tauerio tiltas.

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas