liepos 20, 2013

Laukiant realių pokyčių

Kategorija : Komentarai
Pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­kil­min­gai ati­da­ry­ti Val­do­vų rū­mai. Šie rū­mai – Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lis, to­dėl jų ati­da­ry­mas bu­vo reikš­min­ga die­na Lie­tu­vai. Vis dėl­to nuo jų at­sta­ty­mo pra­džios 2000 me­tais reiš­kiau re­zer­vuo­tai skep­tiš­ką po­žiū­rį į šį pro­jek­tą. Skaityti toliau …

liepos 3, 2013

Vaduojantis iš provincialumo

Kategorija : Komentarai
Ir Lie­tu­vą jau pa­lie­tė žiau­ri XXI am­žiaus rykš­tė – te­ro­riz­mas. Skau­di tra­ge­di­ja Pa­kis­ta­no kal­nuo­se, kai bu­vo nu­žu­dy­tas Lie­tu­vos al­pi­nis­tas Er­nes­tas Mark­šai­tis, to­li gra­žu nė­ra al­pi­niz­mo is­to­ri­jos įvy­kis, nors kai ku­rios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės apie jį pa­sa­ko­jo bū­tent taip. Skaityti toliau …

Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Ghent - Gentas, Belgija Heidelbergas - Vokietijos Baden Viurtembergo žemės turistų sostinė Berlin, Berlynas - unikalaus likimo miestas Paminklas Frydrichui Didžiajam Belyne OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA nuotrauka-0021 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2014-06-28-10-35-29

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas