balandžio 23, 2014

Ar bus atkurta SSRS

Kategorija : Komentarai

Pa­sau­lis ste­bi au­gan­čią įtam­pą Ukrai­nos Ry­tuo­se. Prie ša­lies sie­nos su­telk­ta 40 tūkst. Ru­si­jos ka­rių. Dau­ge­lis Va­ka­ruo­se vis dar ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad Eu­ro­pos vals­ty­bė, ko­kia yra Ru­si­ja, sa­vo pa­žan­gą ga­lė­tų au­ko­ti dėl XIX am­žiaus geo­po­li­ti­nių žai­di­mų ir eks­pan­si­nių tiks­lų. Skaityti toliau …


balandžio 8, 2014

Prezidentės pranešime – Lietuvos vizija

Kategorija : Komentarai

Dau­gu­ma ko­men­ta­to­rių pa­lan­kiai įver­ti­no pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės me­ti­nį pra­ne­ši­mą. Iš­ties, šis pra­ne­ši­mas bu­vo iš es­mės tin­ka­mai su­sty­guo­tas ir pers­kai­ty­tas pa­čiu lai­ku. Ži­no­ma, at­si­ras ir skep­ti­kų, ku­rie sa­kys, kad tai tik žo­džiai.  Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA BATH- Batas, Jungtinė Karalystė

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas