spalio 10, 2013

Dar kartą apie mirties bausmę

Kategorija : Komentarai

Ke­li žiau­rūs nu­si­kal­ti­mai Lie­tu­vo­je at­gai­vi­no dis­ku­si­ją apie mir­ties baus­mės su­grą­ži­ni­mą. Lie­jo­si emo­ci­jos, bu­vo iš­sa­ky­ta ne­ma­žai ar­gu­men­tų, ta­čiau vis dėl­to kai ku­rie svar­būs da­ly­kai li­ko nu­ty­lė­ti. Skaityti toliau …