rugsėjo 30, 2013

KT galias būtina riboti

Kategorija : Komentarai

Sei­me ini­ci­juo­ja­mos pa­tai­sos keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją ir ati­mti iš Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) tei­sę spręs­ti eko­no­mi­nius ir fi­nan­si­nius klau­si­mus. Prob­le­ma se­niai pri­bren­du­si, nes KT in­ter­ven­ci­jos į ša­lies fi­nan­sų sis­te­mą jau ge­rą de­šimt­me­tį ke­lia su­maiš­tį ir ve­da prie di­džiu­lių iš­krai­py­mų. Skaityti toliau …


rugsėjo 11, 2013

Ar verta skatinti imigraciją?

Kategorija : Komentarai

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis pa­sta­ruo­ju me­tu pra­bi­lo apie tai, kad Lie­tu­va tu­rė­tų pra­dė­ti kur­ti ir įgy­ven­din­ti kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­ką. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Antverpenas - Rubenso ir deimantų miestas Belgijoje nuotrauka-0015 Montpellier-Monpeljė. Pietų Prancūzijos miestas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc01435 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA Izraelis - Tel Avivas. Rotšildo bulvaras

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas