rugsėjo 30, 2013

KT galias būtina riboti

Kategorija : Komentarai

Sei­me ini­ci­juo­ja­mos pa­tai­sos keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją ir ati­mti iš Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) tei­sę spręs­ti eko­no­mi­nius ir fi­nan­si­nius klau­si­mus. Prob­le­ma se­niai pri­bren­du­si, nes KT in­ter­ven­ci­jos į ša­lies fi­nan­sų sis­te­mą jau ge­rą de­šimt­me­tį ke­lia su­maiš­tį ir ve­da prie di­džiu­lių iš­krai­py­mų. Skaityti toliau …


rugsėjo 11, 2013

Ar verta skatinti imigraciją?

Kategorija : Komentarai

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis pa­sta­ruo­ju me­tu pra­bi­lo apie tai, kad Lie­tu­va tu­rė­tų pra­dė­ti kur­ti ir įgy­ven­din­ti kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­ką. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Berlin, Berlynas. Koncertų salė OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas