kovo 25, 2016

Ar pagrįsti prezidentės priekaištai socialdemokratams?

Kategorija : Komentarai

Ko­vo pra­džio­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius te­le­vi­zi­jos lai­do­je pa­žė­rė pre­ce­den­to ne­tu­rin­čių kal­ti­ni­mų pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Jis tei­gė, jog vals­ty­bės va­do­vė nuo pir­mų die­nų kai­šio­jo pa­ga­lius Vy­riau­sy­bei į ra­tus, net tarp už­sie­nio ša­lių vy­riau­sy­bių pla­ti­no ži­nią, kad Lie­tu­vos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas esan­tis ko­rum­puo­tas.  Skaityti toliau …


kovo 25, 2016

Du požiūriai į pabėgėlių krizę

Kategorija : Komentarai

Pa­bė­gė­lių kri­zė kre­čia ir dras­ko Eu­ro­pą, gra­si­na ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­keis­ti jos vei­dą. Vals­ty­bės stab­do Šen­ge­no su­tar­ties ga­lio­ji­mą, tve­ria spyg­liuo­tas tvo­ras, svai­do­si kal­ti­ni­mais vie­na ki­tai. Skaityti toliau …


vasario 18, 2016

Ar čia viskas gerai?

Kategorija : Komentarai

Koks yra teisės ir teisingumo santykis? Idealiu atveju tai turi sutapti. O teisės ir sveiko proto? Regis, irgi. Ar taip yra? Pažvelkime. Skaityti toliau …


vasario 7, 2016

Ačiū tau, Viktorai!

Kategorija : Komentarai

Kokia būtų Lietuva be Viktoro? Be jokios abejonės, būtų kur kas liūdniau. Daug ko nežinotume, daug ko nebūtume patyrę. Skaityti toliau …


vasario 7, 2016

Tarp laisvosios rinkos ir viduramžių

Kategorija : Komentarai

Šių metų pradžioje nuskambėjo emocingi prezidentės buvusios patarėjos Virginijos Būdienės pasvarstymai. Ji kalbėjo, kad vaikų žudymas, masinė emigracija, savižudybės ir girtuoklystė yra nesirūpinimo regionais pasekmė. Anot V. Būdienės, politikai kaimą jau nurašė, tik viešai to nepaskelbė. Skaityti toliau …