kovo 5, 2015

Rinkimų komitetai – ne išeitis

Kategorija : Komentarai

So­li­džiau­sios par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos per sa­vi­val­dos rin­ki­mus tar­si įro­dė sa­vo gy­vy­bin­gu­mą ir su­tvir­ti­no po­zi­ci­jas, ta­čiau jų ne­ge­bė­ji­mas kon­ku­ruo­ti dau­gu­mo­je di­džių­jų mies­tų su­ku­ria po­li­ti­nį va­kuu­mą ir ne­prog­no­zuo­ja­mą si­tua­ci­ją. Skaityti toliau …