birželio 16, 2014

Kam kliūva socialiniai mokslai?

Kategorija : Komentarai

Lie­tu­vo­je nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma ga­na keis­tu klau­si­mu – ar ša­liai rei­ka­lin­gi so­cia­li­niai, hu­ma­ni­ta­ri­niai moks­lai? Tei­gia­ma, kad tik tech­no­lo­gi­jų ir gam­tos moks­lai už­ti­krins vals­ty­bės at­ei­tį. Skaityti toliau …