gruodžio 18, 2013

300 tūkstančių laimingų žmonių

Kategorija : Komentarai

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) pa­skel­bė, kad re­fe­ren­du­mo dėl drau­di­mo par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams ini­cia­to­riai su­rin­ko 292 tūkst. par­ašų. Sau­sio mė­ne­sį jie tu­rės ga­li­my­bę pa­tiks­lin­ti bei pa­pil­dy­ti są­ra­šus. Ta­da ir pa­aiš­kės, ar bus ren­gia­mas re­fe­ren­du­mas.  Skaityti toliau …


gruodžio 5, 2013

Lemtingas Ukrainos posūkis

Kategorija : Komentarai

Vis dėl­to ES Ry­tų par­tne­rys­tės va­do­vų su­si­ti­ki­mas Vil­niu­je taps is­to­ri­nis. Nuo jo ma­tuo­si­me Ukrai­nos in­teg­ra­ci­jos į ES pra­džią. Šios ša­lies ke­lias į Va­ka­rus bus il­gas ir su­nkus. Ta­čiau nuo šiol pro­ce­sas ta­po ne­grįž­ta­mas. Skaityti toliau …


Populiariausi pask. 4 mėn.

    • No results available

Pask. 12 mėn.

    • No results available
     
    Madridas. Plaza de Castilla Bendlerblokas. Čia planuotas pasikėsinimas prieš Hitlerį Berlynas, Reichstagas - Bundestagas OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA nuotrauka1-0024 OLYMPUS DIGITAL CAMERA Londono Taueris.

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas