Sveiki, mieli bičiuliai! Džiaugiuosi, kad suradote šį mano kampelį neišmatuojamose interneto platybėse. Čia rasite mano komentarus, kurie skelbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

Rubrikose Apsakymai ir Adatėlės galite paskaityti mano kūrybos.

Galerijoje rasite nuotraukų iš įvairių kraštų, kuriuose teko buvoti.


spalio 6, 2016

Žmogaus – šviesulio netekus

Kategorija : Komentarai

Šį savo komentarą skiriu Leonido Donskio atminimui. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Skolinti politikams – vienas malonumas

Kategorija : Komentarai

Skandalai demokratinėje šalyje – neatsiejama politinio gyvenimo dalis. Kitas dalykas, kokio atgarsio jie sulaukia visuomenėje, kaip sugebama juos įvertinti, kokios padaromos išvados. Skaityti toliau …


spalio 6, 2016

Valstybė – dreifuojantis laivas

Kategorija : Komentarai

Spalio 9 dieną vyks Seimo rinkimai, iki jų liko kiek daugiau nei mėnuo. Baigiasi ketverių metų kadencija, tad pats laikas susumuoti dabartinio Seimo ir Vyriausybės nuveiktus darbus. Skaityti toliau …


rugpjūčio 18, 2016

Apie didžiausią šalies problemą – tyla

Kategorija : Komentarai

Kal­bant apie gąs­di­nan­čius emig­ra­ci­jos mas­tus daž­nai ke­lia­mas klau­si­mas: ką da­ry­ti? Vy­riau­sy­bė, kaip ir vi­sa­da, at­ro­do su­tri­ku­si. Pri­sti­gu­si min­čių ji pla­ti­na apk­lau­sas, ti­kė­da­ma­si, kad koks nors žmo­gus ims ir pa­teiks ste­buk­lin­gą re­cep­tą.  Skaityti toliau …


rugpjūčio 4, 2016

Subyrėjusi pasaulio valdžia

Kategorija : Komentarai

Moi­se­so Nai­mo kny­go­je „Val­džios pa­bai­ga“ taik­liai api­bū­di­na­mi val­džios samp­ra­tos po­ky­čiai XXI am­žiu­je: glo­ba­li­za­ci­jos ero­je di­džio­sios ga­ly­bės pra­ran­da do­mi­na­vi­mą, o jas pa­kei­čia ma­ži vei­kė­jai. Pa­sau­lis ne­bė­ra val­do­mas ne­įvei­kia­mų dra­ko­nų: jis su­by­rė­jęs į dau­gy­bę ma­žų są­jū­džių, ini­cia­ty­vų. Skaityti toliau …