Sveiki, mieli bičiuliai! Džiaugiuosi, kad suradote šį mano kampelį neišmatuojamose interneto platybėse. Čia rasite mano komentarus, kurie skelbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

Rubrikose Apsakymai ir Adatėlės galite paskaityti mano kūrybos.

Galerijoje rasite nuotraukų iš įvairių kraštų, kuriuose teko buvoti.


rugpjūčio 18, 2016

Apie didžiausią šalies problemą – tyla

Kategorija : Komentarai

Kal­bant apie gąs­di­nan­čius emig­ra­ci­jos mas­tus daž­nai ke­lia­mas klau­si­mas: ką da­ry­ti? Vy­riau­sy­bė, kaip ir vi­sa­da, at­ro­do su­tri­ku­si. Pri­sti­gu­si min­čių ji pla­ti­na apk­lau­sas, ti­kė­da­ma­si, kad koks nors žmo­gus ims ir pa­teiks ste­buk­lin­gą re­cep­tą.  Skaityti toliau …


rugpjūčio 4, 2016

Subyrėjusi pasaulio valdžia

Kategorija : Komentarai

Moi­se­so Nai­mo kny­go­je „Val­džios pa­bai­ga“ taik­liai api­bū­di­na­mi val­džios samp­ra­tos po­ky­čiai XXI am­žiu­je: glo­ba­li­za­ci­jos ero­je di­džio­sios ga­ly­bės pra­ran­da do­mi­na­vi­mą, o jas pa­kei­čia ma­ži vei­kė­jai. Pa­sau­lis ne­bė­ra val­do­mas ne­įvei­kia­mų dra­ko­nų: jis su­by­rė­jęs į dau­gy­bę ma­žų są­jū­džių, ini­cia­ty­vų. Skaityti toliau …


rugpjūčio 4, 2016

Socialinis modelis migloje

Kategorija : Komentarai

Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei ve­ta­vus dau­ge­lį Sei­mo pri­im­to nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) nuo­sta­tų, šio įsta­ty­mo pers­pek­ty­vos kol kas sken­di mig­lo­je. Skaityti toliau …


liepos 21, 2016

Kuri demokratiškesnė: JK ar ES?

Kategorija : Komentarai

Tarp „Bre­xit“ ša­li­nin­kų ar­gu­men­tų ne­re­tai mi­ni­ma ir de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) sto­ka. Pri­si­me­na­mos se­nos bri­tų de­mo­kra­ti­jos tra­di­ci­jos ir pa­brė­žia­ma, kad Briu­se­ly­je de­mo­kra­ti­jos nė­ra – ten val­do ES biu­ro­kra­tai. Skaityti toliau …


liepos 21, 2016

Sportas ir hibridinis karas

Kategorija : Komentarai

XX am­žiaus pra­džio­je di­džiau­si Ru­si­jos mo­ra­li­niai au­to­ri­te­tai bu­vo ra­šy­to­jas bei mąs­ty­to­jas Le­vas Tols­to­jus ir Ru­si­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios šven­ti­kas, dar gy­vas lai­ky­tas šven­tuo­ju, Iva­nas Kronš­ta­tie­tis.

Skaityti toliau …