birželio 13, 2013

Spausdinti Spausdinti

Kaip valdžiai bendrauti su verslu?

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Bi­ru­tė Vė­sai­tė po ke­lio­nės bend­ro­vės „Ar­vi“ už­sa­ky­tu lėk­tu­vu į Ka­zachs­ta­ną tu­rė­jo pa­lik­ti ūkio mi­nis­tro pos­tą. Šis at­sis­ta­ty­di­ni­mas su­tvir­ti­no ir šiaip jau ga­ją nuo­mo­nę, kad jei val­džios at­sto­vas bend­rau­ja su vers­li­nin­kais, tai – ko­rup­ci­jos reiš­ki­nys. 

Ži­no­ma, taip to­li gra­žu nė­ra. Vers­li­nin­kai ku­ria ša­lies ge­ro­vę, to­dėl po­li­ti­kai, val­džios at­sto­vai, ypač pri­klau­san­tys Ūkio mi­nis­te­ri­jai, pri­va­lo įsik­lau­sy­ti į jų nuo­mo­nę. Tik vis­kas tu­ri vyk­ti skaid­riai, pa­gal aiš­kias tai­syk­les, o jų Lie­tu­vo­je la­bai pa­si­gen­da­me.

Po­li­ti­kai ne­kal­ba apie pri­nci­pus, ne­siū­lo tai­syk­lių, nes ma­no, kad po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą leng­viau krau­tis pa­tai­kau­jant da­liai vi­suo­me­nės, ku­ri vers­li­nin­kų veik­lo­je ma­to tik blo­gį. Yra daug šau­kian­čių­jų apie ti­krą ar ta­ria­mą ne­įvar­di­ja­mų oli­gar­chų grės­mę, bet kas šian­dien siū­lo, kaip skaid­riai ir ci­vi­li­zuo­tai su­re­gu­liuo­ti val­džios ir vers­lo san­ty­kius? Tai, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė gar­siai par­eiš­kė Lie­tu­vą esant už­val­dy­tą oli­gar­chų, nie­ko ne­pa­kei­tė, už­tat Sei­mo pri­im­tas ne­veiks­min­gas ir ydin­gas Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mas val­džios ir vers­lo san­ty­kius dar la­biau nu­stū­mė į še­šė­lį.

Kaip šiuo po­žiū­riu ver­tin­ti B.Vė­sai­tės ke­lio­nę į Ka­zachs­ta­ną? Ar ydin­ga tai, kad mi­nis­trė ne­pa­si­di­džia­vo ir pri­ėmė įmo­nės „Ar­vi“ siū­ly­mą skris­ti jos už­sa­ky­tu lėk­tu­vu? Da­lis apž­val­gi­nin­kų, ko­men­ta­to­rių ir vi­suo­me­nės reiš­kė nuo­mo­nę, esą šis skry­dis te­bu­vo pre­teks­tas su­si­do­ro­ti su ne­įti­ku­sia po­li­ti­ke, nes as­me­ni­nės nau­dos B.Vė­sai­tė ne­tu­rė­jo ir jo­kios pro­tek­ci­jos bend­ro­vei „Ar­vi“ kol kas ne­pa­da­rė.

Ta­čiau iš ti­krų­jų pa­dė­tis ta­po sli­di, ir mi­nis­trė pa­si­da­rė pa­žei­džia­ma. Ge­rai, kad Ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vė bend­ra­vo su vers­li­nin­kais, bet prob­le­ma yra tai, jog bū­tent šią Ma­ri­jam­po­lės bend­ro­vę ji iš­sky­rė iš ki­tų įmo­nių. Kaip ži­no­ma, į As­ta­ną ke­lia­vo ofi­cia­li Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja, ku­rią su­da­rė de­šim­ties Lie­tu­vos bend­ro­vių va­do­vai. Kur kas ge­riau bū­tų bu­vę, jei mi­nis­trė bū­tų skri­du­si kar­tu su vi­sa de­le­ga­ci­ja ir ro­džiu­si vie­no­dai dė­me­sio vi­siems vers­li­nin­kams. Šiuo at­ve­ju jų at­žvil­giu pa­sielg­ta ne­pa­gar­biai. Dar blo­giau, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ja kaip tik da­bar de­ra­si su „Ar­vi“ dėl Ma­ri­jam­po­lės lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) val­dy­mo bend­ro­vės stei­gi­mo są­ly­gų. Bend­ro­vės su­tar­tis su mi­nis­te­ri­ja tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­ta ar­ti­miau­siu me­tu. „Ar­vi“ įmo­nių gru­pės va­do­vas Vid­man­tas Ku­čins­kas duo­da­mas in­ter­viu kal­ba apie tai, jog stei­giant Ma­ri­jam­po­lės LEZ mi­nis­te­ri­ja tu­ri at­lik­ti daug „na­mų dar­bų“, ir pa­brė­žia, kad mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja lems, ar Ma­ri­jam­po­lės LEZ aps­kri­tai bus gy­vy­bin­ga. Skel­bia­ma, jog Ūkio mi­nis­te­ri­ja ža­da 37 mln. li­tų in­ves­ti­ci­jų į LEZ, ta­čiau pats V.Ku­čins­kas pri­pa­žįs­ta la­bai abe­jo­jan­tis, ar šie pa­ža­dai bus iš­te­sė­ti. Aki­vaiz­du, kad bend­ro­vei mi­nis­trės dė­me­sys ir pa­lan­ku­mas bu­vo itin rei­ka­lin­gi, o ri­ba tarp vie­šo­jo ir pri­va­taus in­te­re­so čia la­bai tra­pi.

Spau­do­je skelb­tais skai­čia­vi­mais, vie­no ke­lei­vio skry­džio į As­ta­ną sa­vi­kai­na lėk­tu­vu, ku­riuo ke­lia­vo B.Vė­sai­tė, sie­kia 13 tūkst. li­tų, o mi­nis­trei ir dar ke­tu­riems val­di­nin­kams bi­lie­tai bu­vo par­duo­ti už 2700 li­tų. Pa­to­ges­nį skry­dį mi­nis­trei ir val­di­nin­kams „Ar­vi“ do­ta­vo kon­kre­čiai iš­reiš­kia­ma su­ma. Tai­gi, kad ir ko­kie bū­tų mi­nis­te­ri­jos san­ty­kiai su „Ar­vi“, dėl šios is­to­ri­jos jie ne­iš­vengs įta­ri­mų šlei­fo. Mi­nis­trė tu­rė­jo at­sis­ta­ty­din­ti, bet ne dėl to, jog bend­ra­vo su vers­li­nin­kais, o to­dėl, kad trak­ta­vo juos ne­vie­no­dai ir pri­ėmė iš vie­nos bend­ro­vės, su ku­ria mi­nis­te­ri­ja ve­da ne­leng­vas de­ry­bas, iš­skir­ti­nę pa­slau­gą.

Kan­di­da­tas į ūkio mi­nis­trus Eval­das Gus­tas ge­rai ži­no, iš kur pu­čia vė­jas. Apie tai, su ko­kio­mis min­ti­mis im­tų­si nau­jų par­ei­gų, jis kal­bė­jo ne­daug, ta­čiau vi­sų pir­ma su­sku­bo par­eikš­ti su­ge­ban­tis at­sis­pir­ti vers­li­nin­kų įta­kai. Tai­gi kan­di­da­tas į mi­nis­trus iš anks­to žvel­gia į vers­li­nin­kus kaip į blo­gį. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­sle­pia su­si­ža­vė­ji­mo to­kiu sis­te­mos sraig­te­liu: esą E.Gus­tas „iš­ėjęs vi­sas mo­kyk­las“. Ko­kias? Dir­bo kom­jau­ni­mo se­kre­to­riu­mi, jau Są­jū­džio lai­kais pra­dė­jo ei­ti gar­bin­gas LKP ins­truk­to­riaus par­ei­gas, pa­dir­bė­jo vie­nos ki­tos įmo­nės va­do­vu, o pa­sta­ruo­sius ke­lio­li­ka me­tų bu­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) vi­ce­mi­nis­tras, se­kre­to­rius, kanc­le­ris. Ži­no­ma, VRM kol kas men­kai su­si­ju­si su vers­lo plė­tra, ir vi­sa ši sis­te­ma, de­ja, dar ne­ga­li pa­si­gir­ti pa­žan­gia dva­sia, at­vi­ru­mu ir nau­jo­vė­mis. Taip, E.Gus­tas grei­čiau­siai su­ge­bės ad­mi­nis­truo­ti Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai pro­ce­sus, bet juk svar­biau­sias jo, kaip ūkio mi­nis­tro, tiks­las – siū­ly­ti ino­va­ty­vius spren­di­mus ku­riant vers­lui pa­lan­kią ap­lin­ką. Šio dar­bo ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti ne­pa­lai­kant glau­džių ry­šių su vers­li­nin­kais, su vers­lo aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis.

Pir­mi­nin­ka­vi­mas ES Ta­ry­bai at­eis ir pra­eis, o Lie­tu­vos vers­lo kon­ku­ren­cin­gu­mas tu­ri di­dė­ti kiek­vie­ną die­ną.

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas