gruodžio 12, 2014

Absurdiškos lengvatos kelia nusivylimą

Kategorija : Komentarai

Savivaldybės pranešė, kad nuo kitų metų prieš skiriant pašalpas ir kompensacijas už komunalines paslaugas bus galima tiksliau vertinti gyventojų gaunamas pajamas.  Skaityti toliau …


gruodžio 10, 2014

Pasirinkimo metas

Kategorija : Komentarai

Lenkijoje surengus vietinius rinkimus kilo nemažas skandalas. Dėl programinės įrangos gedimo nepavyksta suskaičiuoti balsų.  Negana to, įsilaužta į Lenkijos vyriausiosios rinkimų komisijos svetainę. Įtakingų partijų lyderiai ragina rengti rinkimus iš naujo. Taigi Lenkijoje prasidėjo kai kas panašaus į beprotybę, kaip tai apibūdino šalies prezidentas Bronislawas Komorowskis. Skaityti toliau …


gruodžio 10, 2014

Vienintelė išeitis dėl pilietybės – referendumas

Kategorija : Komentarai

Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad atima pilietybę iš garsaus krepšininko Žydrūno Ilgausko. Tai sukėlė naujų diskusijų dėl dvigubos pilietybės problemos. Skaityti toliau …


spalio 16, 2014

Vaikų problema Norvegijoje ir Lietuvoje

Kategorija : Komentarai

Pa­ta­ruo­ju me­tu vie­na po­pu­lia­riau­sių te­mų Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je ta­po vai­kų at­ėmi­mo iš tė­vų prob­le­ma Šiau­rės ša­ly­se, ypač Nor­ve­gi­jo­je, taip pat Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. At­skleis­ti fak­tai apie ten ga­lio­jan­čią tvar­ką lie­tu­viams yra ne­įp­ras­ti, ne­ti­kė­ti, o ne­re­tai – šo­ki­ruo­jan­tys. Skaityti toliau …


spalio 7, 2014

Tautinių mažumų integracijos klausimu

Kategorija : Komentarai

Pra­si­dė­jus Ru­si­jos ag­re­si­jai į Ukrai­ną at­sisk­lei­dė, kad po­žiū­rio į šį konf­lik­tą ski­ria­mo­ji li­ni­ja tarp gy­ven­to­jų brė­žia­ma ne pa­gal tau­ty­bę. Skaityti toliau …