liepos 26, 2014

Ar pasikeis Nyderlandų ir Rusijos santykiai?

Kategorija : Komentarai

Pa­sau­lį su­krė­tė skau­di Ma­lai­zi­jos oro li­ni­jų lėk­tu­vo ka­tas­tro­fa se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mo­je Ukrai­nos te­ri­to­ri­jo­je. Ši tra­ge­di­ja yra pa­vyz­dys, įro­dan­tis, kad kru­vi­ni konf­lik­tai ne­ži­no vals­ty­bių sie­nų, at­si­lie­pia net to­li­muo­se pa­sau­lio kam­pe­liuo­se. Tai dar vie­nas pers­pė­ji­mas, kad ne­tei­sė­tu­mo to­le­ra­vi­mas ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas.

Skaityti toliau …


liepos 26, 2014

„Juodojo sąrašo“ viceministrų klausimu

Kategorija : Komentarai

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės rei­ka­la­vi­mas at­leis­ti į va­di­na­mą­jį juo­dą­jį są­ra­šą pa­te­ku­sius vi­ce­mi­nis­trus su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų. Skaityti toliau …


liepos 8, 2014

Diskusijos dėl šeimos – bevaisės

Kategorija : Komentarai

Jau ke­le­tą me­tų Lie­tu­vo­je vyks­ta keis­tos dis­ku­si­jos: ie­tys lau­žo­mos dėl šei­mos samp­ra­tos. Jos ypač su­ak­ty­vė­jo po 2011 me­tų lap­kri­tį pa­skelb­to Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, ku­riuo iš­aiš­kin­ta, kad kons­ti­tu­ci­nė šei­mos samp­ra­ta ne­ga­li bū­ti kil­di­na­ma tik iš san­tuo­kos ins­ti­tu­to. Skaityti toliau …


birželio 16, 2014

Kam kliūva socialiniai mokslai?

Kategorija : Komentarai

Lie­tu­vo­je nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma ga­na keis­tu klau­si­mu – ar ša­liai rei­ka­lin­gi so­cia­li­niai, hu­ma­ni­ta­ri­niai moks­lai? Tei­gia­ma, kad tik tech­no­lo­gi­jų ir gam­tos moks­lai už­ti­krins vals­ty­bės at­ei­tį. Skaityti toliau …


gegužės 30, 2014

Euroskeptikai – išvien su V. Putinu

Kategorija : Komentarai

Daug ką Lie­tu­vo­je nu­ste­bi­no tai, kad ini­ci­juo­jant va­di­na­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl že­mės už jį vie­nin­gai agi­ta­vo to­kios iš pir­mo žvilgs­nio skir­tin­gos po­li­ti­nės jė­gos kaip Ju­liaus Pa­nkos Tau­ti­nin­kų są­jun­ga ir Al­gir­do Pa­lec­kio So­cia­lis­ti­nis liau­dies fron­tas. Skaityti toliau …