balandžio 16, 2015

Patyčios – iš sovietinės praeities

Kategorija : Komentarai

Lietuva ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš viso pasaulio valstybių išsiskiria paplitusiomis patyčiomis mokyklose, tačiau tai tik patyčių problemos dalis. Patyčios yra persmelkusios daugelį visuomenės gyvenimo sričių, jos nuodija jo atmosferą, laužo likimus, net pasiglemžia gyvybes. Iš pirmo žvilgsnio atrodo neįtikima, bet faktas: patyčias atvirai stoja ginti net įtakingi visuomenės nuomonės formuotojai.

Skaityti toliau …


balandžio 16, 2015

Po rinkimų – lyderių kaita

Kategorija : Komentarai

Iš­kart po sa­vi­val­dos rin­ki­mų dvie­jų par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai par­eiš­kė pa­si­trau­kian­tys iš pos­tų. Ži­nant, kad Lie­tu­vo­je par­ti­jų va­do­vai kei­čia­si re­tai, ga­li­ma tvir­tin­ti, jog tai iš­ties iš­skir­ti­nis reiš­ki­nys. Skaityti toliau …


kovo 5, 2015

Rinkimų komitetai – ne išeitis

Kategorija : Komentarai

So­li­džiau­sios par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos per sa­vi­val­dos rin­ki­mus tar­si įro­dė sa­vo gy­vy­bin­gu­mą ir su­tvir­ti­no po­zi­ci­jas, ta­čiau jų ne­ge­bė­ji­mas kon­ku­ruo­ti dau­gu­mo­je di­džių­jų mies­tų su­ku­ria po­li­ti­nį va­kuu­mą ir ne­prog­no­zuo­ja­mą si­tua­ci­ją. Skaityti toliau …


vasario 25, 2015

„Barnevernet“ ir „gelbėtojai“

Kategorija : Komentarai

Ne­tru­kus švę­si­me lais­vo gy­ve­ni­mo dvi­de­šimt­penk­me­tį, dau­giau kaip de­šimt­me­tį esa­me Eu­ro­pos Są­jun­gos na­riai. Vi­suo­me­nė­je ga­li­ma ti­kė­tis di­des­nės bran­dos, vie­šo­jo­je erd­vė­je – so­li­des­nės dis­ku­si­jos. De­ja, nuo­sta­bą ke­lia tai, kaip vis dar leng­va pa­kurs­ty­ti žmo­nių emo­ci­jas, nu­kreip­ti jų ener­gi­ją į klyst­ke­lius, pseu­dop­rob­le­mų narp­lio­ji­mą.

Skaityti toliau …


vasario 25, 2015

Vienam laimint kitas pralaimi

Kategorija : Komentarai

Anglakalbiai turi išraiškingą posakį Zero sum game (liet. „Kiek vienas laimi, kitas pralaimi“). Juo apibūdinama derybų, varžybų ar tiesiog gyvenimo situacija, kai vienas veikėjas gali gauti naudos tik paverždamas atitinkamą dalį gėrybių iš kito asmens arba pasiekti pergalę kitam neišvengiamai pralaimint. Posakis angliškas, tačiau pats principas giliai įsismelkęs į mūsų šalies gyvenimą – esą laimėti galima tik pastūmėjus petimi savo bendrapilietį. Skaityti toliau …