gegužės 27, 2016

Ar pagrįstos blaiviųjų „valstiečių“ ambicijos?

Kategorija : Komentarai

Iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko pus­me­tis. Ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad star­to li­ni­ja jau nu­brėž­ta, ir prie jos ri­kiuo­ja­si bū­si­mi var­žy­tu­vių da­ly­viai. Ar su­lauk­si­me staig­me­nų, nau­jų par­ti­jų, ku­rios it me­teo­ri­tai įskrie­tų į po­li­ti­nę pa­dan­gę, kaip tai pa­da­rė Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­ja 2008-ai­siais ir „Drą­sos ke­lias“ 2012 me­tais? Skaityti toliau …


kovo 25, 2016

Ar pagrįsti prezidentės priekaištai socialdemokratams?

Kategorija : Komentarai

Ko­vo pra­džio­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius te­le­vi­zi­jos lai­do­je pa­žė­rė pre­ce­den­to ne­tu­rin­čių kal­ti­ni­mų pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei. Jis tei­gė, jog vals­ty­bės va­do­vė nuo pir­mų die­nų kai­šio­jo pa­ga­lius Vy­riau­sy­bei į ra­tus, net tarp už­sie­nio ša­lių vy­riau­sy­bių pla­ti­no ži­nią, kad Lie­tu­vos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas esan­tis ko­rum­puo­tas.  Skaityti toliau …


kovo 25, 2016

Du požiūriai į pabėgėlių krizę

Kategorija : Komentarai

Pa­bė­gė­lių kri­zė kre­čia ir dras­ko Eu­ro­pą, gra­si­na ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­keis­ti jos vei­dą. Vals­ty­bės stab­do Šen­ge­no su­tar­ties ga­lio­ji­mą, tve­ria spyg­liuo­tas tvo­ras, svai­do­si kal­ti­ni­mais vie­na ki­tai. Skaityti toliau …


vasario 18, 2016

Ar čia viskas gerai?

Kategorija : Komentarai

Koks yra teisės ir teisingumo santykis? Idealiu atveju tai turi sutapti. O teisės ir sveiko proto? Regis, irgi. Ar taip yra? Pažvelkime. Skaityti toliau …


vasario 7, 2016

Ačiū tau, Viktorai!

Kategorija : Komentarai

Kokia būtų Lietuva be Viktoro? Be jokios abejonės, būtų kur kas liūdniau. Daug ko nežinotume, daug ko nebūtume patyrę. Skaityti toliau …