liepos 21, 2016

Sportas ir hibridinis karas

Kategorija : Komentarai

XX am­žiaus pra­džio­je di­džiau­si Ru­si­jos mo­ra­li­niai au­to­ri­te­tai bu­vo ra­šy­to­jas bei mąs­ty­to­jas Le­vas Tols­to­jus ir Ru­si­jos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios šven­ti­kas, dar gy­vas lai­ky­tas šven­tuo­ju, Iva­nas Kronš­ta­tie­tis.

Skaityti toliau …


liepos 21, 2016

Piliulė nuo korupcijos nuryta

Kategorija : Komentarai

„Spinter tyrimų“ gegužės 19–26 dienomis atlikto tyrimo duomenimis, už Liberalų sąjūdį balsuotų 6,6 proc. rinkėjų. Balandžio mėnesį pasitikėjimas liberalais buvo kur kas didesnis ir siekė 15,5 procento.

Skaityti toliau …


gegužės 27, 2016

Nemokamų pietų nebūna

Kategorija : Komentarai

Pa­va­di­ni­mas – po­sa­kis, ku­rį la­biau­siai mėgs­ta li­be­ra­lai. Teo­riš­kai. Ta­čiau, kaip sa­kė vie­nas kla­si­ki­nės li­te­ra­tū­ros he­ro­jus, „teo­ri­ja, bro­lau, sau­sa ša­ka, už­tat gy­ve­ni­mo vai­sin­gas me­dis žy­di“. Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, leis­da­mas, kad už jo pie­tus „Na­ru­čio“ vieš­bu­ty­je su­mo­kė­tų kon­cer­no „MG Bal­tic“ va­do­vai, el­gė­si taip, lyg li­be­ra­lio­jo po­sa­kio apie pie­tus ne­bū­tų gir­dė­jęs. Ta­čiau tuo su­nku pa­ti­kė­ti, tie­sa? Skaityti toliau …


gegužės 27, 2016

Kad vilkas avių nenuneštų

Kategorija : Komentarai

Po tam ti­kros per­trau­kos žiū­rė­jau vie­nos ko­mer­ci­nės te­le­vi­zi­jos ži­nias. Trys pir­mi re­por­ta­žai ma­nęs ne­nus­te­bi­no. Kaip jau įpras­ta ko­mer­ci­nė­se te­le­vi­zi­jo­se, jie bu­vo skir­ti ny­kioms kri­mi­na­li­nėms is­to­ri­joms, ku­rio­zi­nėms teis­mų by­loms, kri­ti­mams iš bal­ko­no, nuo dvi­ra­čio ir pan. Ket­vir­tas re­por­ta­žas bu­vo skir­tas kaž­ko­kiems gais­rams kaž­ko­kio­je JAV vals­ti­jo­je. Dar ke­le­tas ka­lei­dos­ko­pi­nių mar­gu­my­nų iš už­sie­nio, ir jau – orai.  Skaityti toliau …


gegužės 27, 2016

Ką simbolizuotų paminklas A. Smetonai?

Kategorija : Komentarai

Ko­kie jaus­mai kil­tų mies­to aikš­tė­je iš­vy­dus pa­mink­lą Lie­tu­vos pre­zi­den­tui An­ta­nui Sme­to­nai? Skaityti toliau …