gegužės 27, 2013

Spausdinti Spausdinti

Kas liks po V.Uspaskicho

Autorius: Saulius Spurga
Kategorija : Komentarai
Šaltinis : "Lietuvos žinios"

Vik­to­ras Us­pas­ki­chas pa­si­trau­kė iš par­ti­jos va­do­vo pos­to, ta­čiau šis fak­tas ne­su­lau­kė di­des­nio at­gar­sio. Ne­sku­ba­ma ra­šy­ti po­li­ti­nio V.Us­pas­ki­cho ne­kro­lo­go. Pats po­li­ti­kas sa­vo at­si­sa­ky­mą kan­di­da­tuo­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se mo­ty­va­vo taip: „Jau de­šimt me­tų va­do­vau­ju, kiek gi ga­li­ma?“ Iš ti­krų­jų – kiek ga­li­ma?..

V.Us­pas­ki­chas li­ko Sei­mo Dar­bo frak­ci­jos se­niū­nu, ta­čiau su­ra­do, kas jį pa­keis ir šia­me pos­te. Jis sa­ko, kad jau dve­jus me­tus kal­ba apie pa­si­trau­ki­mą ir vie­ną kar­tą šį pa­ža­dą iš­te­sės. Tuo ga­li­ma pa­ti­kė­ti, juo­lab nuo­la­ti­nis stre­sas at­si­lie­pia ir po­li­ti­ko svei­ka­tai. Vie­nos svar­biau­sių Lie­tu­vos par­ti­jų, Dar­bo par­ti­jos, po­pu­lia­ru­mas vi­sa­da bu­vo sie­ja­mas tik su V.Us­pas­ki­chu, ir par­ti­ja iš es­mės bu­vo vie­no žmo­gaus par­ti­ja. To­dėl šio ly­de­rio at­si­to­li­ni­mas nuo ak­ty­vios po­li­ti­nės veik­los jau da­bar tu­ri ir at­ei­ty­je tu­rės ne­ma­žai reikš­mės Lie­tu­vos po­li­ti­nei sis­te­mai.

Ką ge­ro nu­vei­kė V.Us­pas­ki­chas, 13 me­tų bū­da­mas vie­nas įta­kin­giau­sių Lie­tu­vos po­li­ti­kų? Į šį klau­si­mą at­sa­ky­ti su­nku, nes ir pats ly­de­ris, ir vi­sa Dar­bo par­ti­ja (da­bar jau – Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai) pa­si­žy­mi ypa­tin­gu po­pu­lis­ti­niu pra­gma­tiš­ku­mu ir žais­min­gu, tar­si ne­ty­čia nu­slys­tan­čiu už įsta­ty­mo ri­bų, sti­liu­mi. Par­ti­jos ly­de­rio ke­ly­je vie­nas pa­skui ki­tą se­kė skan­da­lai pra­mai­šiui su vien jam bū­din­go­mis links­my­bė­mis. Ši par­ti­ja nie­ka­da ne­liū­dė­jo, kad jai ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti vie­nos ar ki­tos prog­ra­mi­nės nuo­sta­tos. Ir da­bar V.Us­pas­ki­chas kal­ba, kad liks po­li­ti­ko­je tik tuo at­ve­ju, jei par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lą nag­ri­nė­jan­tis teis­mas pri­ims jam ne­pa­lan­kų spren­di­mą – ne tam, kad at­lik­tų ne­spė­tus už­baig­ti dar­bus, o kad to­liau by­li­nė­tų­si.

2000 me­tais V.Us­pas­ki­chas fi­nan­sa­vo Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko va­do­vau­ja­mą par­ti­ją ir su ja pa­te­ko į Sei­mą. Pro­ku­ro­rų pri­rem­tam vers­li­nin­kui šis ėji­mas į po­li­ti­ką bu­vo lyg šiau­das, jį iš­gel­bė­jęs nuo rim­tų bė­dų. Tuo me­tu ži­niask­lai­da daug ra­šė apie afe­ras, su­si­ju­sias su „Jan­gi­los“ by­la. 1995 me­tais V.Us­pas­ki­cho va­do­vau­ja­mai „Vi­kon­dai“ „nu­si­šyp­so­jo lai­mė“: „Gazp­rom“ ją pa­si­rin­ko tar­pi­nin­ke tiek­ti du­jas į Lie­tu­vą. Pel­nas bu­vo ga­ran­tuo­tas be jo­kių in­ves­ti­ci­jų ir be ri­zi­kos, ta­čiau ir to V.Us­pas­ki­chui pa­si­ro­dė ne­ga­na. Tar­pi­nin­ka­vi­mo vers­lą jis per­lei­do Vir­gi­ni­jos sa­lo­se įre­gis­truo­tai „Jan­gi­lai“. Ši per tre­jus me­tus ga­vo dau­giau kaip 270 mln. li­tų pa­ja­mų ne­mo­kė­da­ma mo­kes­čių. Pa­sak pra­ne­ši­mų, pi­ni­gus V.Us­pas­ki­cho par­an­ki­niai ga­lė­jo ne­šio­ti la­ga­mi­nė­liuo­se. Tai, kad V.Us­pas­ki­chas pa­te­ko į Sei­mą, tuo me­tu reiš­kė rei­ka­la­vi­mų po­li­ti­kų mo­ra­lei nuo­smu­kį, o juo la­biau at­ro­dė ne­įti­ki­ma, kad ši­to­kio­mis afe­ro­mis kal­ti­na­mas po­li­ti­kas ga­lė­tų užim­ti ko­kį reikš­min­ges­nį pos­tą. Ta­čiau kal­ti­ni­mai pa­si­ro­dė ne kliū­tis – V.Us­pas­ki­chas ta­po Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.

„Jan­gi­los“ by­la bu­vo nu­ma­rin­ta, tad ne­nuos­ta­bu, kad V.Us­pas­ki­cho po­mė­gis kurp­ti sche­mas nie­kur ne­din­go. Da­bar jis pik­ti­na­si, kad teis­mą pa­sie­kė Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la, ta­čiau šio­je by­lo­je V.Us­pas­ki­chui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai lie­čia tik men­ką gal­būt ko­rup­ci­nės sche­mos frag­men­tą, nes pro­ku­ro­rai su­ge­bė­jo pri­kib­ti tik prie do­ku­men­tų įfor­mi­ni­mo ir mo­kes­čių ven­gi­mo – aki­vaiz­džiau­sio ir leng­viau­siai įro­do­mo da­ly­ko. Ta­čiau ži­niask­lai­do­je ne kar­tą ci­tuo­ti juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos do­ku­men­tai at­sklei­džia, kad bend­ro­vių mo­kė­ti pi­ni­gai Dar­bo par­ti­jai su­tam­pa su 5 proc. eu­ro­pi­nės par­amos, ku­rią tos bend­ro­vės ga­vo Eko­no­mi­kos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jant dar­bo par­ti­jos at­sto­vui. Dėl šios pa­si­ro­džiu­sios in­for­ma­ci­jos „dar­bie­tis“ Kęs­tu­tis Dauk­šys, tuo me­tu ėjęs eko­no­mi­kos mi­nis­tro par­ei­gas, for­muo­jant pa­sta­rą­ją Vy­riau­sy­bę ne­bu­vo pa­skir­tas mi­nis­tru, ta­čiau juk vi­siems aiš­ku, kas yra ti­kra­sis šios sche­mos au­to­rius.

Jei ana­li­zuo­si­me ne po­li­ti­nes ideo­lo­gi­jas, o po­pu­lia­ru­mo vir­šū­nė­je esan­čių Lie­tu­vos po­li­ti­kų as­me­ny­bes, at­ra­si­me sa­vo­tiš­ką „dei­man­ti­nį po­li­ti­kų tri­kam­pį“, tris la­bai skir­tin­gas as­me­ny­bes, ku­rios vi­siš­kai skir­tin­gais bū­dais už­si­tar­nau­ja žmo­nių sim­pa­ti­jas. Pir­mo­ji – Lie­tu­vos „ge­le­ži­nė le­di“ (šį epi­te­tą vėl ne­se­niai pa­var­to­jo Vo­kie­ti­jos trans­liuo­to­jas „Deuts­che Wel­le“) Da­lia Gry­baus­kai­tė – tvir­ta ir ties­mu­kiš­ka po­li­ti­kė, įtin­kan­ti tech­no­kra­tams ir iš da­lies gal­būt tiems, ku­rie pa­siilgs­ta tvir­tos ran­kos. An­tro­ji – „ge­ras žmo­gus“ Al­gir­das But­ke­vi­čius, vi­siš­kai ne­kenks­min­gas, kar­tais tru­pu­tį ne­su­sio­rien­tuo­jan­tis po­li­ti­kas, ati­tin­kan­tis „vi­du­ti­nio pi­lie­čio“ ti­pą, sko­nį bei su­pra­ti­mą, vi­siš­kai ne­ti­kė­tai užė­męs Al­gir­do Bra­zaus­ko vie­tą po­pu­lia­ru­mo olim­pe. Ga­lų ga­le tre­čia­sis – spal­vin­gas ple­vė­sa V.Us­pas­ki­chas, ki­še­nes „ža­lių­jų“ pri­si­kim­šęs ge­ra­da­rys, tai kon­ser­vais, tai alum pa­si­ruo­šęs pa­vai­šin­ti kiek­vie­ną bė­džių, ne pa­moks­lau­jan­tis, o su­ge­ban­tis pra­bil­ti šil­tais žo­džiais, ku­rių, pa­si­ro­do, taip lau­kia di­de­lė da­lis Lie­tu­vos žmo­nių.

Vis dėl­to ma­nau, kad V.Us­pas­ki­chas iš ti­krų­jų trau­kia­si iš po­li­ti­kos. Kad ir ką jis nu­spręs­tų at­ei­ty­je, jau pa­čios nuo­la­ti­nės kal­bos apie pa­si­trau­ki­mą pa­nė­šė­ja į po­li­ti­nę sa­vi­žu­dy­bę. Po­li­ti­ko­je ne­be­li­kus V.Us­pas­ki­cho ne­liks vie­nos mi­nė­to tri­kam­pio kraš­ti­nės, ir Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me as­me­ny­bių spek­tre pra­si­vers tuš­čia vie­ta. Bergž­džios vil­tys, kad ją užims par­ti­jų, ku­rias kar­tais va­di­na­me tra­di­ci­nė­mis, at­sto­vas – Lie­tu­vos rea­ly­bė yra ki­ta. Lie­ka tik lauk­ti, ko­kį at­spal­vį po­li­ti­nis po­pu­liz­mas įgis po V.Us­pas­ki­cho.

«
»

Nėra atsiliepimų. Kviečiu pareikšti savo nuomonę!

(nebūtina)

     
    OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas